Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Özel Güvenlik Hukuku

Özel Güvenlik Hukuku

Özel Güvenlik Hukuku Ders Notu

Genel kolluk kuvvetleri denildiğinde; genel emniyeti ve asayişi sağlamaktan sorumlu Polis , Jandarma ve Sahil Güvenlik anlaşılmalıdır.
Özel kolluk ; Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine denilmektedir.Özel kolluk kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir.
Ülkemizde özel güvenlik modeli 1981 yılında 2495 Sayılı bazı kurum ve kuruluşlarının kurulması ve güvenliklerinin sağlanması hakkında kanunla başlamıştır.
2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun özel güvenlik hizmetlerinin temelini oluşturmuş ve 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, Özel Güvenlik hizmetlerinin kapsamı genişletilerek resmileştirilmiştir.

5188 SAYILI KANUN
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Özel güvenlik izni
MADDE 3. — Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.
Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.
Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.
Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

Özel güvenlik komisyonu
MADDE 4. — Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere
Valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının
başkanlığında,
İl emniyet müdürlüğü,
İl jandarma komutanlığı,
Ticaret odası başkanlığı,
Sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır.
Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır.

Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır;
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır;
Çekimser oy kullanılamaz.

Özel güvenlik şirketleri
MADDE 5. — Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir.
Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.
Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.
Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.
Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.
Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.

Ek önlemler
MADDE 6. — Mülkî idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri
MADDE 7.
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X- ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.

d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.

Silah bulundurma ve taşıma yetkisi
MADDE 8. — Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.
Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında,
Sağlık tesislerinde,
Talih oyunları işletmelerinde,
İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi
çalıştırılmasına izin verilmez.
Özel güvenlik görevlileri,
Özel toplantılarda,
Spor müsabakalarında,
Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.
Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar.
Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve
güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah
eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun
kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.

Görev alanı
MADDE 9. — Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
Özel güvenlik görevlileri
Silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden
kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi,
Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, Para ve değerli eşya nakli,
Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır.
Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla
genişletilebilir.

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin
kullanılmasını gerektiren olaylar
En seri vasıtayla yetkili genel kolluğa
bildirilir;
Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.

Özel güvenlik görevlilerinde
aranacak şartlar
MADDE 10. — Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki
şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Çalışma izni
MADDE 11. — Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır.
Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir.
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay
içinde tamamlanır.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur.
Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.
Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Kimlik
MADDE 12. — Özel güvenlik görevlilerine valilikçe
kimlik kartı verilir. Kimlik kartında Görevlinin adı ve soyadı ile
Silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.
Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar.
Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

Kıyafet

MADDE 13. — Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.

Eğitim
MADDE 14. — Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir.
Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.
Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Tazminat
MADDE 15. — Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir.
Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçılarına;
İş sözleşmesi,
Toplu iş sözleşmesi veya
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından
Hangisi yüksek ise o miktar ödenir.

Yasaklar ve Ceza Hükümleri

Görev dışında çalıştırma yasağı
MADDE 16. — Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.
Grev yasağı
MADDE 17. — Özel güvenlik personeli greve katılamaz.

Görevden uzaklaştırma yasağı
MADDE 18. — Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz.

Adlî suçlar ve cezalar
MADDE 19. — Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır:
a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişilere veya kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis ve altımilyar lira ağır para cezası verilir.
b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine,
Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine bir yıla kadar hapis ve yirmimilyar lira ağır para cezası verilir. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

c) Bu Kanunun 1 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir. Bu kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya kadar hapis ve çalıştırılan her kişi için altımilyar lira ağır para cezası verilir.
d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine istihdam ettikleri her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir.
e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altı aya kadar hapis ve onmilyar lira ağır para cezası
verilir.

İdarî suçlar ve cezalar
MADDE 20. — Bu Kanunda öngörülen idarî suç ve para
cezaları şunlardır:
a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için birmilyar lira idarî para cezası verilir.
b) 6 ncı madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir.
c) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine birmilyar lira idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.(ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ)

d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir.
e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için birmilyar lira idarî para cezası verilir.
f) 1 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere birmilyar lira idarî para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir.
Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.
İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.
İtiraz üzerine verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvurulabilir.
Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.
Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, ilgili valilik veya kaymakamlığın bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
MADDE 21. — Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.
Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizmilyar lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Denetim
MADDE 22. — İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur.
Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

Ceza uygulaması
MADDE 23. — Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır.
Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır.
Yürürlükten kaldırılan kanun
MADDE 27. — 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
Kanun: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu, Bakanlık: İçişleri Bakanlığı’nı,
Komisyon: Her ilde vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığı temsilcilerinden oluşan özel güvenlik komisyonunu,
Merkezi Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavları yürütmek üzere, Bakanlıkça belirlenecek bir mülki idare amirinin başkanlığında bir üyesi Jandarma Genel Komutanlığından olmak üzere beş kişiden oluşan komisyonu,

Uygulamalı Sınav Komisyonu: Özel güvenlik eğitimi sonunda illerde yapılacak olan uygulamalı sınavları yürütmek üzere, vali tarafından oluşturulacak en az 3 kişiden müteşekkil komisyonu veya komisyonları,
Özel güvenlik birimi: Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birimi,
Özel güvenlik şirketi: Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketleri,
Özel eğitim kurumu: Özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimi vermek üzere Bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını,

Alarm merkezi: konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri,
Yönetici: Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olan yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan yöneticileri,
Özel güvenlik görevlisi: Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri,
ifade eder.

Özel Güvenlik Komisyonu ve Görevleri
Özel Güvenlik Komisyonu
Madde 5- Özel güvenlik komisyonu,
İlde valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında,
İl emniyet müdürlüğü,
İl jandarma komutanlığı,
Ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası
başkanlığının temsilcilerinden oluşur.
Sanayi odasının bulunmadığı illerde Komisyona, ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır.
Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır.

Komisyon, gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine
toplanır.
Komisyon, üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve çekimser oy kullanılamaz.
Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun
temsilcisi toplantıya katılır.
Komisyon kararları, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve Karar Defterine kaydedilir.
Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen istisnai haller
dışında,
Komisyonun olumlu kararı olmadan vali tarafından
özel güvenlik izni verilemez.

Özel Güvenlik Komisyonunun Görevleri
Madde 6-
a) İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,
b) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek,

c) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek,
d) Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek,

e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek,
f) Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak,

g) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,
h) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak,
i) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.

Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni
Madde 9-Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde, özel güvenlik izni vali tarafından verilir.
(Değişik fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni, hizmeti yerine getirecek güvenlik şirketi tarafından alınır. İzin için yapılacak başvuruda koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alan, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri ve kullanılacak teçhizat belirtilir. Hizmetin özelliğine ve önemine göre, valilikçe istenebilecek ek önlemler alınır.
Geçici özel güvenlik izni için valiliğe söz konusu etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce müracaatta bulunulur. Valiliğe yapılan müracaatlar faaliyetin başlamasından en geç 24 saat öncesinde neticelendirilir. Valinin takdiri ile acil hallerde bu süreler uygulanmaz.

Güvenliğin sağlaması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir.
İznin konusu para ve değerli eşya nakli ise ayrıca, taşınacak silahlar ve kullanılacak araçlar başvuru dilekçesinde belirtilir.
Bankaların özel güvenlik birimlerince gerçekleştirilecek para nakli için özel güvenlik izni alınmaz.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.
Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben Ek-2’de örneği belirlenen “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.
Alarm merkezi veya özel eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri, bunların her biri için ayrıca izin almak zorundadır.

Yabancılar
Madde 11- Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti vermesi,
Türkiye’de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı
Mütekabiliyet esaslarına göre Kanunda
belirtilen şartlara tabidir.
Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup
olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

Mülki İdare Amirlerinin Yetkisi
Madde 13- Mülki idare amirleri, özel güvenlik uygulamasını ve özel güvenlik tedbirlerini halkın can ve mal güvenliğinin ve kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla denetlemeye,
özel güvenlik görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları kaldırmaya ve alınan güvenlik tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.

Spor müsabakalarında güvenliğin sağlanmasıyla ilgili olarak, 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun il ve ilçe spor güvenlik kurullarına tanıdığı yetkiler saklıdır.
Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal genel kolluğa bildirir.

Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu taktirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.
Kanun ve bu Yönetmelik kapsamı dışında, her ne ad altında olursa olsun can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetim, gözetim ve kontrol hizmeti verilemez.

Önleyici Arama Yapılması
Madde 14- Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir.
Kamuya açık alanlarda üst araması, 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.
Arama kişinin aynı cinsiyetindeki görevli tarafından yapılır.

Tabii Afet Hallerinde Yardım
Yükümlülüğü
Madde 15- Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

Suça El Koyma Madde 16-
Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, Görev alanında bir suçla karşılaştığında Suça el koymak,
Suçun devamını önlemek,
Sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir.
Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni
Madde 17-
Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara aşağıdaki belgeler eklenir.
a) Diploma fotokopisi,
b) T.C. Kimlik Numarası, ,
d) Dört adet vesikalık fotoğraf,
e) Sağlık raporu,
f) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Başvuru sahiplerinden haklarında, yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine beş yıl süreyle geçerli, Ek-3/A ve Ek-3/B deki teki örneğe uygun olarak “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” verilir. Kimlik belgesinde çalışma izin süresi belirtilir. Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde çalışma izni valilikçe iptal edilir.
Güvenlik soruşturması özel güvenlik eğitimi devam ederken de yaptırılabilir. Bu takdirde başvuru sırasında özel güvenlik temel eğitimi sertifikası istenmez.

Silahsız olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.
Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlarda, emekli oldukları veya ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süre ile özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.

Üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlardan da mezun oldukları tarihten itibaren beş yıl süre ile silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.
5 ve 6 ncı fıkralarda belirtilen görevlilere, özel güvenlik temel eğitimi ile ilgili olarak sağlanan beş yıllık istisna süresi içinde başvurmak şartıyla, beş yıl süreyle özel güvenlik çalışma izni verilir. Bu sürenin sonunda bu görevlilerden sadece yenileme eğitimi sertifikası istenir.
Özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm merkezlerinde çalışacak olan yöneticilerin güvenlik soruşturmaları yaptırılır. Soruşturma sonucu olumlu olan yöneticilere Ek-3/C de bir örneği gösterilen kimlik kartı verilir.

Sağlık Şartları Madde 18-
Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel
teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.
d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini
yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.

Çalışma İzninin Yenilenmesi
Madde 19- Çalışma izni, kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile geçerlidir.
Bu sürenin sonunda çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik görevlilerinden yeni sağlık raporu, (Mülga ibare: R.G.: 26/9/2009-27358) (…) ve özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Çalışma izni yenilenmeden önce, özel güvenlik görevlisi hakkında yeniden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yaptırılır.
Çalışma izninin yenilendiği verilecek kimlik belgesine işlenir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Bildirilmesi
Madde 20-
Kişi, kuruluş ve şirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beş gün içinde valiliğe bildirilir. Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur.

Kimlik Belgesi
Madde 21- Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartında
Görevlinin adı ve soyadı ile
Silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.
Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır.
Kimliğin kaybedilmesi halinde işveren durumu derhal valiliğe bildirir.

Üniforma ve Teçhizat Madde 22-
Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz.
Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur.
Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.
Özel güvenlik görevlileri gece görevinde, spor müsabakalarında, konser ve sahne gösterilerinde üniformanın üzerine, arkasında ışığı yansıtan (Değişik ibare: R.G.:26/9/2009-27358) Ek-4/A ve Ek-4/B‟de gösterilen “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyerler.

Alarm Merkezleri
Madde 23- Alarm merkezi kurma ve izleme izni valiliklerce verilir. Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir.
a) (Mülga: R.G.: 26/9/2009-27358)
b) Kurucu ve yöneticilerin (Değişik ibare: R.G.:26/9/2009-
27358) T.C. Kimlik Numarası,
c) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,
d) Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki
belgesi,
e) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

f) Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca
elverişliliğine ilişkin taahhütname.
Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan şirketlerin yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.
Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5‟de örneği belirlenen “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi” düzenlenir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen Alarm Merkezi Kurma ve İzleme izinleri verildikleri süre için geçerlidir.
Alarm merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir.

Silah Bulundurma ve Taşıma İzni Verilmesi
Madde 24- Koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir.
Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde
kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir.
Görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna göre ruhsatlandırılması mümkün olan yarı otomatik tabancaların ve 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Kanun kapsamına giren av silahlarının bulundurulmasına ve taşınmasına Komisyonca karar verilir.
Bu silahların sayısı ve niteliği Komisyon kararında belirtilir.
Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

(Ek fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Kanunun 11 inci maddesi beşinci fıkrasında sayılan şahıslardan, kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlileri bu silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilirler. Bunun için koruma ve güvenliği sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun Komisyona müracaat ederek izin alması gerekir. Bu izin Komisyonca verilen personel ve silah kadrosu içerisinde değerlendirilir. Ateşli silahlar için bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde (Ek-8 hariç) düzenlenen hükümler kendi adına ruhsatlı silahını kullanacak olanlar için de uygulanır. Ancak, bu silahlar aynı zamanda özel güvenlik görevlisinin zati silahı da olduğundan görev alanı kıstası ve Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Ateşli silahlar, özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından, bir örneği Ek-7 de bulunan “Silah Demirbaş Defteri”ne de kaydedilir.
Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örneği Ek-8’de bulunan ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylı “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne imza karşılığı devir teslim edilir.
Özel güvenlik görevlileri, ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz.

Taşıma ve Bulundurma Belgesi
Madde 28- Her ateşli silah için Ek-9 ‘da belirtilen “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi” düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de taşımak zorundadır.
Fişek Temini ve Nakli Madde 29- Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için yirmi beş adet fişek alınmasına izin verilir. Fişek miktarı Komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev yeri ve niteliğine göre arttırılabilir. Görev nedeniyle sarf edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.

Ateşli silah eğitiminde kullanılacak fişekler bu sınırlamaya tabi değildir. Programlı eğitimleri dışında personeline atış eğitimi yaptıracak kişi ve kuruluşlara talepte bulunmaları halinde fişek almalarına genel kollukça izin verilir.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişeklerin nakli 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle, Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe göre yapılır.

Silah ve Fişeklerin Devri Madde 30-
Özel güvenlik izni veya silah bulundurma ve taşıma izni iptal edilen veya ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve kuruluşlara ait silah ve fişekler genel hükümlere göre devredilir. Altı ay içinde devir gerçekleştirilmez ise, takip eden iki ay içerisinde silahın ait olduğu kişi veya kurum 6136 sayılı Kanuna göre ruhsat başvurusunda bulunmak zorundadır. Süresi içerisinde ruhsatlandırılmayan silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.
Tüfekler ve tam otomatik tabancalar devredilebilir veya genel kolluk kuruluşlarına bağışlanabilir ya da imha edilmek üzere valilikçe Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna verilir.
Devredilecek, hibe ya da imha edilecek veya satılacak silahlar için Bölge Kriminal Polis Laboratuvarlarından ekspertiz raporu aldırılır.

Başvurunun alınmasıyla birlikte açılacak eğitim kurumunun (Ek ibare: R.G.:26/9/2009-27358) kurucuları ve yöneticisi hakkında güvenlik soruşturması başlatılır.
İnceleme ve soruşturma sonucu olumlu olan özel güvenlik eğitim kurumları hakkında, ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben, Ek-10’da örneği belirlenen “Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.
Eğitim Programı Madde 33- (Değişik fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur.
Programın yirmi saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi yüz saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir.

(Ek fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı yaptırılır.
Özel güvenlik görevlisi istihdam edenler, personelin fiziki yeterliliğinin görev müddetince sürmesini sağlamakla yükümlüdür.
Silah Bilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atış poligonu bulunmaması halinde, özel kişilere veya genel kolluğa ait atış poligonlarından yararlanabilir. Bu kurumlar, atış eğitimini yaptıracağı atış poligonunu, eğitim faaliyetine başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlığa bildirir.
Güvenlik Sistemleri dersi, güvenlik cihazlarının kurulu bulunduğu alanlarda da yapılabilir.

Yenileme Eğitimi Madde 34-
Özel güvenlik görevlilerinden, beş yıllık çalışma izninin bitmesi üzerine, çalışma izninin yenilenebilmesi için özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir. Aynı şekilde, özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarının yöneticilerinin yenileme eğitimini alması ve beş yılda bir yenileme eğitimi sertifikasını Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.
(Değişik fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Yenileme eğitimi altmış ders saatinden oluşur. Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır. Yenileme eğitiminde okutulacak ders konuları ve saatleri Ek-13‟de gösterilmiştir.
Havalimanı ve deniz limanlarında görevli özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi için uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan diğer hükümler saklıdır.
(Mülga Fıkra: R.G.:26/9/2009-27358)

(Ek fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Özel güvenlik yenileme eğitimi günlük sekiz saat ve haftada kırksekiz saatten fazla olamaz. Bir ders saati kırk dakikadır ve iki ders arası en az on dakika ara verilir. İhtiyaç halinde aynı ders konusunda ve ikişer dersten fazla olmayacak şekilde blok ders yapılabilir.
(Ek fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Yenileme eğitimi, kendi bünyesinde özel güvenlik birimi olup, en az yirmi özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde, yeterli araç-gereç ve materyal ile sınıf ortamı oluşturulması ve il valiliği tarafından yerinde yapılacak incelemede uygun değerlendirilmesi halinde, Ek-13‟te belirtilen eğitim müfredatı doğrultusunda fiilen hizmet verilen yerlerde de yapılabilir. Ancak, özel güvenlik şirketlerinden koruma ve/veya güvenlik hizmeti alanlar yerinde yenileme eğitimi yapamazlar.

Eğitim Kurslarına Devam Zorunluluğu Madde 35- Adayların, özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur.
Özel eğitim kurumlarınca, kursun sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir.
Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin %10 undan fazlasına devam etmeyenlerin kursla ilişiği kesilir.

Sınav Madde 36- (Değişik fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimini tamamlayanlar yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur.
Yazılı sınav, merkezi sınav komisyonunca
hazırlanan sorularla illerde yapılır.
Bakanlıkça belirlenen sayıda yazılı sınav gözlemcisi ve illerde yapılacak uygulamalı sınav komisyonlarında görevlendirilecek personel valilik tarafından belirlenir.

Yazılı Sınav Madde 37- Yazılı sınav soruları Merkezi Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Yazılı sınavın yeri, tarihi, başvuru süresi, başvuru sırasında istenecek belgeler ve diğer hususlar en az on beş gün önceden Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir.
(Değişik: RG 05/05/2005-25806) Yazılı sınav, eğitim konularının ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan ve 100 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüldüğü ve 25 sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan iki kısım halinde yapılır.

Uygulamalı Sınav
Madde 38- Uygulamalı sınav, yazılı sınavdan hemen sonra yapılır. Sınava girecek aday sayısının fazla olması halinde, illerde birden fazla uygulamalı sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi, sınav aynı gün bitirilemediği takdirde, devam eden günlerde de tamamlanabilir. Sınav, adayların silah bilgisi ve atış becerilerinin ölçülmesinden oluşan iki aşamayı kapsar. Sınav puanı yüz puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı atış becerisinden verilir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 39- (Değişik: RG 05/05/2005-25806) Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.
(Değişik fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden üç sınava daha katılabilir. Toplam dört sınav neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranır.

(Değişik fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar. Özel güvenlik meslek yüksekokulu öğrencileri eğitim dönemi içerisinde silahsız olarak ve gözlemci sıfatıyla staj yapabilirler. İki yıllık öğrenim boyunca, meslek yüksekokulu tarafından belirlenecek tarihlerde, özel güvenlik eğitim kurumlarında silah eğitimi alabilir ve mezuniyetleriyle birlikte silahlı eğitimleri de geçerli kabul edilir.
(Değişik fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Yenileme eğitimi; özel güvenlik görevlilerinin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılır. Yenileme eğitimi sonrasında yapılan sınavlar özel güvenlik görevlilerinin seviye tespitine yöneliktir. Sınav neticesi aldığı puanlar verilecek sertifikaya işlenir ve yükselmelerde işverence göz önüne alınabilir. Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını yükseltmek için çalışma izinleri süresince seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.
(Ek fıkra: R.G.:26/9/2009-27358) Temel ve yenileme eğitimleri sonunda merkezi sınav komisyonu tarafından yapılan sınavlarla ilgili optik cevap kâğıtları, atış kâğıtları ve benzeri yazılı doküman altı ay süreyle muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda tutanakla tespit edilerek imha edilir.

Ayrıca, amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni Bakanlıkça iptal edilir.
İdari Para Cezalarının Uygulanması
Madde 46- Kanunun 20 inci maddesinde belirtilen hallerde, suça ilişkin tutanaklar eklenmek suretiyle, ilgili kişi ve kuruluşa en az yedi gün süre verilerek savunması istenir. Savunması yeterli görülmeyenlere ilçelerde kaymakamın, illerde valinin onayı ile idari para cezası verilir.

Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Madde 47-
Özel güvenlik birimlerinde ve özel güvenlik şirketlerinde, 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırılacak sakat ve eski hükümlü sayısının belirlenmesinde özel güvenlik görevlileri hesaba dahil edilmez.
Geçici Madde 1- Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı müessese ve şirketlerde, 2495 sayılı Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti vermek üzere kurulmuş olan özel güvenlik birim ve şirketleri valiliğe bildirimde bulunmak suretiyle özel güvenlik izni almış sayılırlar ve aynı kurum ve kuruluşların müessese ve şirketlerine ait özel güvenlik izni alınan işyeri ve tesislerde özel güvenlik hizmeti verebilirler.
Geçici Madde 2- 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak istihdam edilen ve bu Kanunda öngörülen şartları kaybetmemiş olan özel güvenlik görevlilerine 26/6/2009 tarihine kadar çalışma izni verilmiş sayılır.
Geçici Madde 3- 2495 sayılı Kanun hükümlerine göre bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kuranlar en az bir ay önce başvurmak şartıyla, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilirler .

Geçici Madde 4 – (Ek:R.G.: 26/9/2009 – 27358)
Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle değiştirilen ve Ek-4‟ de yer alan reflektif yeleklerin kullanımına bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süre ile devam edilebilir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 48– 28/3/1994 tarihli ve 21888 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ
1. Kimlik Sorma Yetkisi
2. Güvenlik Kontrolü / Güvenlik Sisteminden
Geçirme ve Arama Yetkisi
3. Eşyayı Emanete Alma ve El Koyma Yetkisi
4. Yakalama Yetkisi
5. Zor Kullanma Yetkisi ve Hukuka Uygunluk Nedenleri
6. İşyeri ve Konuta Girme Yetkisi
7. Silah bulundurma, taşıma ve kullanma yetkisi

• Özel güvenlik görevlileri, toplantı, konser ve spor müsabakaları ile sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde kişilere kimlik sorar, duyarlı kapıdan geçirir, kişilerin üzerlerini dedektörle arar, eşyalarını x-ray ve benzeri cihazlardan geçirir. (5188 s.k md 7)
• Özel güvenlik görevlileri, koruma ve güvenliğini sağladıkları alana girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirebilir, üstlerini dedektörle arayabilir, eşyalarını x-ray ve benzeri cihazlardan geçirebilir(5188 s.k md 7)
• Özel güvenlik görevlileri, C.M.K 116. Maddesine göre yakalamalarda orantılı arama yapar.(5188 s.k md 7)
• Özel güvenlik görevlileri, tarafından yapılan üst aramalarında aranan ve arayanın aynı cinsten olması gerekir.(5188 s.k yönt. Md 14)
• Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında haklarında yakalama, tutuklama ve mahkumiyet kararı bulunanları yakalar ve arama yapar. (5188 s.k md 7)
• Özel güvenlik görevlileri, yangın, deprem ve tabii afetlerde yardım istenilmesi halinde işyeri ve konutlara girer. (5188 s.k md 7)

• Özel güvenlik görevlileri, kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla; aramalar sırasında suç teşkil eden, delil olabilecek veya suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaları emanet alır. (5188 md 7)
• Özel güvenlik görevlileri , terk edilmiş veya bulunmuş eşyaları emanete alır.(5188 s.k md 7)
• Özel güvenlik görevlileri, kişilerin vücut sağlıklarını tehlikeden
korunmak için zanlıları yakalar.(5188 md 7)
• Özel güvenlik görevlileri,olay yerinde delilleri korur,C.M.K 168.maddesine göre kişileri yakalar.(5188md 7)
• C.M.K md 168; olay mahallinde görevine ait işlemlere başlayan memur bu işlemlerin yapılmasını kasten ihlal eden veya yetkisi dahilinde olarak aldığı tedbirlere aykırı davranan şahısları işlemlerin sonuçlanmasına kadar göz altına almaya yetkilidir. Bu süre 24 saati geçmez.
• Özel güvenlik görevlileri, eğitim sağlık,ve spor tesisi ve
kurumlarında silahlı görev yapamaz.(5188 s.k md 8)
• Özel güvenlik görevlileri, yetkilerini sadece görevli oldukları sürece ve görev alanlarında kullanabilirler(5188s.k md 9)

• Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş olan bir suçun
tanığı ve suç işlemesi kuvvetle muhtemelen şüpheli kişileri takip eder, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alır.(5188 s.k md 9)
• Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma ve yakalama yapması gereken olaylar en seri vasıtasıyla genel kolluk kuvvetlerine bildirilir, yakalanan kişiler ve zapt edilen eşyalar genel kolluk kuvvetlerine teslim edilir.(5188 s.k md 9)
• Özel güvenlik görevlileri, görev alanları içerisinde ve görevleri süresince üniformalı olarak görev yapar. (5188s.k.md 13)
• Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında can, mal güvenliği ile kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak her türlü silah, patlayıcı madde ve eşyanın tespiti amacıyla dedektör, x-ray cihazı kullanılır. Gerektiğinde üst araması yapar.(5188 s.k yönt. Md 14)

• Özel güvenlik görevlileri, kamuya açık alanlarda üst aramalarını adli ve ön aramalar yönetmeliği hükümlerine göre yapar. Kamuya açık alanlarda özel güvenlik görevlileri tarafından yapılacak üst araması genel kolluk gözetim ve denetiminde yapılır.(5188 s.k yönt.md. 14)
• Özel güvenlik görevlileri, üst aramalarında ele geçirdiği kişi veya madde veya madde ve cisimleri yasal işlem yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluk kuvvetlerine teslim eder.(5188
s.k md.14)
• Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında meydana gelen yangın, deprem, sel gibi tabii afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür.(5188 s.k md.15)
• Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında; suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederek genel kolluk kuvvetine teslim etmekle yetkili ve görevlidir.(5188 s.k yönt.md 16)
• Özel güvenlik görevlileri, genel kolluk kuvvetlerinin olaya el koymasından itibaren; araştırma ve delil toplama faliyetlerine genel kolluk kuvvetlerinin talebi halinde yardımcı olurlar.(5188
s.k yönt md 16)

ÖZEL GÜVENLİK YETKİLERİNİN AŞILMASI DURUMUNDA TCK’ na GÖRE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

1- HAKSIZ ARAMA CÜRMÜ (TCK m.120)
2- MEMURLARIN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL CÜRMÜ (TCK m.116)
3- ZİMMET CÜRÜMLERI: (TCK m.247)
4- İRTİKÂP (TCK m.250)
5- RÜŞVET ALMA CÜRMÜ (TCK m.252)
6- YETKİLİ OLMADIĞI BİR İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA (TCK m.255)
7- ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI (TCK m.256)
8- GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI (TCK m.258)
9- GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m.257)
10- İŞKENCE (TCK m.94)
11- EZİYET (TCK m.96)
12- KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE GEREÇLERİ SUÇTA KULLANMA (TCK m.96)
13- HAKARET (TCK m.125)
14- KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (TCK m.109)

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE KARŞI İŞLENEBİLECEK SUÇLAR
1- GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( TCK Md. 265) ;
2- HAKARET (TCK Md 125);
3- TEHDİT (TCK Md 106);
4- KASTEN YARALAMA ( TCK Md 86) ;

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN HAKLARI
Ceza Ve Usul Hukuku Bakımından Özel Güvenlik Görevlilerinin Memuriyet Sıfatı ; 2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun: “Özel güvenlik teşkilatında görevli olanlar Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında memur sayılırlar” hükmünü getirmiştir (m.13/1)

Özel Güvenlik Görevlilerinin Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkı; Kamu kolluğu için getirilen sisteme Özel Güvenlik Görevliside eklenmiştir.
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması Hakkında Kanun’la ÖGG’nin Yasa kapsamında sayılması için, tazminata konu hadisenin kural olarak görev alanı ve görev süresi içerisinde meydana gelmiş olması şarttır.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Yasa kapsamasından yararlanabilmeleri için ÖGG’nin görev alanı ve görev sırasında bir terör eylemine maruz kalmaları veya yaptıkları görev nedeniyle görev alanı ve süresi dışında hedef alınmaları gerekir

Özel Güvenlik Görevlilerinin Sendikal Özgürlükleri ; Özel Güvenlik Görevlileri Sendika üyesi olabilir fakat greve katılamazlar.

YAKALAMA, ARAMA, EL KOYMA, ZOR KULLANMANIN TANIMI
VE İLGİLİ CMK MEVZUATINA GÖRE HUKUKİ DAYANAK VE YÖNTEMLERİ

KİMLİK SORMA

5188 sayılı Kanunun 7. maddesinde, özel güvenlik görevlilerinin, hava meydanı,liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde, toplantı,konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma yetkisi vermiştir.

YAKALAMA
Yakalama; kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz,
eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına alma veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasıdır.
Yakalama Adli ve Önleme Yakalaması olarak İkiye ayrılır;

a) Adli Yakalama : Tutuklamanın mümkün kılınması ve Ceza Muhakemesinin yapılabilmesi veya kesin hapis hükmünün infazının sağlanması gayesi ile, hakkında henüz tutuklama kararı verilmeden önce, sanığın kişi hürriyetinin kaldırılmasına, “adli yakalama” denir. Kısaca suç işlendikten sonra yapılan yakalamadır.
b) Önleme yakalaması: Önleme yakalaması “kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması için gerekli ise, o kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasına denir. Herkesin yakalama yapabilmesi;
Kişiye suçu işlerken rastlanması halinde, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması halinde herkes yakalama yapabilir.

Yakalanan kişinin muhafazası;
1. Suç şüphesi üzerine yakalanan kişi kelepçelenmelidir.
2. Şüphelinin saldırgan tavırlar göstermesi halinde
kelepçelenmelidir.
3. Şüpheliye karşı saldırı ihtimali bulunması veya Şüphelinin tanık olmaması gereken bir işlem, konuşma yapılacaksa ayrı bir oda veya otomobil içerisinde muhafaza edilebilir.
4. Önleme yakalamasına sonucu yakalanan kişi kendisine veya çevreye zarar vermiyor ve kaçma ihtimali de yoksa kelepçe takılması veya bir yere kilitlenmesi aşırı bir tedbir olur.
5. Şüpheli ayrı bir yerde muhafaza edilecekse personel nezaretinde tutulmalı ya da yetkililerce sık sık kontrol edilmelidir.
6. Birden fazla kişi yakalanmışsa olayın tarafları kesinlikle aynı mekanda tutulmamalı, aynı suçun şüphelisi olan kişiler bir arada tutuluyorsa kendi aralarında konuşmaları önlenmelidir.

ARAMA
Arama; şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için konut,
işyeri, kişilerin üstleri vb. yerlerde usulüne uygun olarak yapılan araştırmadır.

Önleme araması : Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinde önleme aramasının tanımı; Milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması; suç işlenmesinin önlenmesi; taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emriyle ikinci fıkrada belirtilen yerlerde, kişilerin üstlerinde, aracında, özel kağıtlarında ve eşyasında yapılan arama işlemidir.

5271 Sayılı CMK’nun 116. maddesinde arama yetkisi kamu alanında genel kolluk kuvvetlerine verilmiştir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Kanunla da özel alanlarda Özel Güvenlik Görevlisine vermiştir.
Arama Adli ve Önleme Arama olarak İkiye ayrılır; adli arama suç işlenmesi halinde yapılan aramadır, Önleme araması, suç işlenmeden önce yapılan tüm aramalardır. Kişiler üzerinde yapılan önleme aramasını kanun dedektörle yapmaya izin vermiştir

Özel Hükümlere tabi kişilerin aranması:
Bazı kişilerin aranmaları çeşitli kanunlarla özel hükümlere bağlanmıştır. Bu kişiler,
a. Cumhurbaşkanı,
b. Milletvekilleri,
c. Diplomatik dokunulmazlığı
bulunanların araçları,
d. Hakim ve Savcılar,
e. Avukatlar,
f. Noterler,
g. Asker kişiler,

Aramalarda dikkat edilecek hususlar; Aydınlatması yetersiz yerlerde arama yapılmamalıdır.
Üst araması yapılırken insan onuru ile bağdaşmayacak davranışlarda bulunmamalıdır. Arama yapan personel diğer görevli tarafından korunmalıdır.
Aramanın ne amaçla yapıldığı aramaya
başlamadan önce belirtilmelidir.
Arama aynı cins görevliler tarafından yapılmalıdır. Arama sonunda arama tutanağı tutulur. Suç unsuru bulunması halinde şahıs ve suç unsurları Genel Kolluk Kuvvetlerine teslim edilir

EL KOYMA
El koyma bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılması, mal ve eşyanın muhafaza altına alınmasıdır.
5188 sayılı yasaya göre Özel Güvenlik Görevlisi genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek yada suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alır yada terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete alabilir

a. Adli El Koyma: ÖGG, 5188 sayılı kanunun 7 nci maddesinin (c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama ve (d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. bentlerine göre yakaladığı kişiler üzerinde yaptığı aramada elde ettiği suçun ispatında delil olabilecek veya taşınması, bulundurulması, kullanılması ve alım-satımı yasak olan eşyaları muhafaza
altına alarak tutanakla genel kolluğa teslim eder.
b. Önleme El Koyması: 5188 sayılı kanunun 7. maddesinin (g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma,(h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, bentlerinde Özel Güvenlik Görevlileri koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üzerindeki taşınması suç olmamakla birlikte tehlike teşkil eden eşyaları emanete alır.
c. Terk edilen veya Bulunan Eşyaya El Koyma: Özel Güvenlik Görevlisi Görevli oldukları yerlerde terk edilmiş veya bulunan eşyaları el koyabilir.

El Koymada Dikkat Edilecek Hususlar: El koyma işlemi mutlaka bir tutanakla yazılı hale getirilmelidir. El koyma
( Zapt etme ) tutanağında;
El konulan eşyanın cins, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden ayırt edici özellikleri belirtilmelidir.
El Konulan eşyanın kimden, nereden ve ne
suretle alındığı belirtilmelidir,
Davacı ve mağdur ile şüphelinin açık kimlikleri belirtilmelidir,
Görevli, davacı, şüpheli ve tanıkların imzaları
yer alır.

ZOR KULLANMA
Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç kullanma ve kanuni şartları gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanma yetkisini ifade eder.

Zor Kullanma Yetkisinin Unsurları:
Yasaya uygun olma.
Zorunlu olma. Dengeli olma.
Zor kullanmada Zor kullanma zorunlu olmalıdır, Zor kullanma yasal olmalıdır, Zor kullanma da , Zor Kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır, Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir,
Zor Kullanma Araçları

Zor Kullanmanın Şekil ve
Aşamaları Fiziki görüntü. Sözlü ikaz.
Fiziki güç
Yardımcı malzemeleri kullanma
Cop Kullanma: Özel Güvenlik Görevlisinin gerektiğinde kullanmak için taşıdığı saldırı ve savunmada kullanılan bir dürtü silahıdır.
Cop kullanılırken vuruş bölgeleri,
Öncelikli vuruş bölgesi: Belden alt kısmı, kalça,
baldır ve ön kol bölgesidir.
İkinci derecede vuruş bölgeleri: Belden üst kısım, dirsek, diz, bilek, omuz ve pazu bölgeleridir.
En son vuruş yapılabilecek bölgeler: Baş, boyun,
kasık, omurgalar ve böbreklerdir.

Kelepçe Kullanma:
Kelepçeler zor kullanma araçlarındandır. Yakalanan şahsın kendisine ve başkalarına, suç delillerine
zarar vermesini engellemek için kullanılır. 18 Yaşından Küçüklere Kelepçe Takılamaz. Kelepçe çeşitleri
1. Masonet kelepçe 2.Zincir kelepçe
3. Plastik kelepçe 4.Sevk zinciri
5.Parmak kelepçe

Silah Kullanma
Ateşli silahlar şu hallerde kullanılabilir,
1. Meşru müdafaa, çok yakın ölüm veya ağır yaralanma tehdidine karşı üçüncü kişileri savunmak için,
2. İnsan yaşamını ciddi biçimde tehlikeye sokan
ağır bir suçun işlenmesini önlemek için.
3. Böyle bir tehlike taşıyan ve başka zorlayıcı eylemlere direnen bir kişinin yakalanması ve kaçmasının önlenmesi için daha hafif önlemlerin yetersiz kalması durumunda.

KİŞİ HAKLARI

İnsan Hakları; İnsanı insan yapan ve sırf insan olarak herhangi bir şartta veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, üstün nitelikli ahlaki değerlerdir.
İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar İnsan Haklarıdır.
Kişi Hakları ;. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan bu varlığın korunması ve geliştirilmesine imkan veren haklardır
Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır. Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek Kişi dokunulmazlığını güvence altına almıştır.“

Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması
Koruyucu Haklar: Kaynağını doğal hukuktan alan ve kişileri devlete ve topluma karşı koruyan bu haklar Anayasanın “kişinin hakları ve ödevleri” başlığı altında düzenlenmiştir.Bu haklar bireye haklar tanırken, devlete bunlara uyma yükümlülüğü getirmektedir.
İsteme Hakları : Bu tür haklar Anayasa’nın “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler” bölümünde yer almaktadır.Bu haklar kişiye, devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım yapmasını talep etme hakkı verir
Katılma Hakkı: Bu haklar kişiye siyasal görüş ve tutumlarını açıklama, örgütlenme, oy kullanma, referanduma katılma, seçme ve seçilme yolları ile vatandaşa toplum yönetiminde söz sahibi olma ve kararlara katılma imkanı verir.
Yaşama Hakkı: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 3.maddesinde yer alan bu hak, Sözleşmenin 2.maddesinde de güvence altına alınmıştır.

Kişinin Hakları ve Ödevleri
Kişinin dokunulmazlığı maddî ve manevî varlığı: Herkes yaşama maddî ve
manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. (Madde: 17)
Zorla çalıştırma yasağı: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. (Madde: 18)
Kişi hürriyeti ve güvenliği: Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
(Madde: 19)
Özel hayatın gizliliği: Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Madde: 20)
Konut dokunulmazlığı: Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Madde: 21) Haberleşme hürriyeti: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 22)
Yerleşme ve seyahat hürriyeti: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (Madde: 23)
Din ve vicdan hürriyeti; Herkes vicdan dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. (madde: 24)
Düşünce ve kanaat hürriyeti: Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
(Madde: 25)
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti: Herkes düşünce ve kanaatlerini söz yazı resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. (Madde: 26)
Bilim ve sanat hürriyeti: Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme açıklama yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. (Madde: 27)

Basın hürriyeti: Basın hürdür sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 28)
Süreli ve süresiz yayın hakkı: Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 29)
Basın araçlarının korunması: Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. (Madde: 30)
Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı: Kişiler ve siyasî partiler kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. (Madde: 31)
Düzeltme ve cevap hakkı: Düzeltme ve cevap hakkı ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. (Madde: 32)
Dernek kurma hürriyeti: Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara
üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. (Madde: 33)
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı: Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. (Madde: 34)
Mülkiyet hakkı: Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. (Madde: 35)
Hak arama hürriyeti: Herkes meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. (Madde: 36)
Kanunî hâkim güvencesi: Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. (Madde: 37)
Suç ve cezalara ilişkin esaslar: Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. (Madde: 38)
İspat hakkı: Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında sanık isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. (Madde: 39) Temel hak ve hürriyetlerin korunması: Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. (Madde: 40)

Kişinin Sosyal ve Ekonomik Hakları ve Ödevleri
Ailenin korunması: Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe
dayanır. (Madde: 41)
Eğitim ve öğrenim hakkı: Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. (Madde: 42)
Çalışma ve sözleşme hürriyeti: Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. (Madde: 48)
Çalışma hakkı: Çalışma herkesin hakkıdır. (Madde: 49)
Çalışma şartları ve dinlenme hakkı: Kimse yaşına cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. (Madde: 50)

Sendika kurma hakkı: Çalışanlar ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. (Madde: 51)
Toplu iş sözleşmesi hakkı: İşçiler ve işverenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. (Madde: 53) Grev hakkı ve lokavt: Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. (Madde: 54) Ücrette adalet sağlanması: Ücret emeğin karşılığıdır. (Madde: 55) Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması: Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (Madde: 56)
Sosyal güvenlik hakkı: Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
(Madde: 60)
1982 Anayasasına Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?
Türk vatandaşlığı: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)

Genel kolluk kuvvetleri denildiğinde; genel emniyeti ve asayişi sağlamaktan sorumlu Polis , Jandarma ve Sahil Güvenlik anlaşılmalıdır.
Özel kolluk ; Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine denilmektedir.Özel kolluk kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir.
Ülkemizde özel güvenlik modeli 1981 yılında 2495 Sayılı bazı kurum ve kuruluşlarının kurulması ve güvenliklerinin sağlanması hakkında kanunla başlamıştır.
2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun özel güvenlik hizmetlerinin temelini oluşturmuş ve 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, Özel Güvenlik hizmetlerinin kapsamı geliştirilerek resmileştirilmiştir.

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI

1-) Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine ne ad verilir?

a) Özel kolluk
b) Yetkili kolluk
c) Polis
d) Jandarma
e) Adli kolluk
2-) 2004 yılında yürürlüğe giren özel güvenlik yasasının kanun numarası kaçtır?

a) 5188
b) 5488
c) 4444
d) 2559
e) 3201
3-) Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangileridir?
a) Belediye Zabıtası – Polis – Jandarma
b) Özel Güvenlik Teşkilatı – Gümrük Muhafaza Teşkilatı – Sahil Güvenlik Teşkilatı
c) Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik Teşkilatı
d) Belediye Zabıtası – Gümrük Muhafaza Teşkilatı
Sahil Güvenlik Teşkilatı
e) Polis – Gümrük Muhafaza Teşkilatı – Jandarma

4-) Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden hangi makam sorumludur?
a) Başbakanlık
b) İçişleri Bakanlığı
c) Milli Eğitim Bakanlığı
d) Milli Savunma Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı

1- Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Kardiyoloji
b) KBB
c) Göz
d) Psikiyatri
e) Nöroloji

2- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
görevlisinin yetkilerinden değildir?

a) Kimlik sorma
b) Yakalama
c) Arama
d) Emanete alma
e) Kimlik tespiti
3- Özel güvenlik görevlilerinin yenileme
eğitimi kaç saattir?

a) 40 b) 50 c) 60
d) 55 e) Hiçbiri

4- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
a) Üniversitede
b) Alışveriş merkezinde
c) Spor müsabakalarında
d) Sağlık tesislerinde
e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda

5- 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri

6- Hangisi 5188 sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir?
a)Özel güvenlik personelinin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılma yasağı
b) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartını başkasına kullandırma yasağı
c)Özel güvenlik görevlisinin ateşli silahını Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanma yasağı
d) Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı
e) Özel güvenlik görevlisinin greve katılma yasağı

7- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?

a) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
b) Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
c) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
d) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
e) Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek

8. Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İçişleri Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır
b) Sanayi Bakanlığının uygun görüşüne bağlı olarak Dışişleri Bakanlığının onayı ile mümkündür
c) Mümkün değildir
d) Mütekabiliyetin mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığından sorulur.
e) Mütekabiliyetin mevcudiyetine İçişleri Bakanlığı karar verir
9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonuna temsilci olarak katılamaz?

a)İl Emniyet Müdürlüğü
b)İl Jandarma Komutanlığı c)Sanayi Odası Başkanlığı d)Cumhuriyet Savcılığı e)Ticaret odası Başkanlığı

10. Aşağıdakilerden hangisi tarafından özel güvenlik görevlisinin görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapmasına izin verilebilir?

a)Vali
b)İl Emniyet Müdürü
c)İşveren
d)Özel Güvenlik Komisyonu
e)Özel Güvenlik Amiri
11.Özel güvenlik görevlilerinin hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sendika üyesi olamazlar
b) Siyasi partilere üye olamazlar
c) Sendika üyesi olarak greve katılabilirler
d) Dernek üyesi olamazlar
e) Sendika üyesi olabilir fakat greve
katılamazlar
12.Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi
b) Adli sicil kaydı
c) Askerlik terhis belgesi
d) Özel güvenlik temel eğitim sertifikası
e) Sağlık raporu

13.”Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce …………… görüşü alınır” cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?

a) Milli Savunma Bakanlığının
b) Genel Kurmay Başkanlığının
c) Emniyet Genel Müdürlüğünün
d) Jandarma Genel Komutanlığının
e)İçişleri Bakanlığının

14.Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?

a)Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır
b)Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır
c)Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni verilmesi için 10 bin TL ruhsat harcı alınır
d)Özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilebilmesi için 200 TL ruhsat harcı alınır
e) Hiçbiri
15.Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi teorik ve pratik olmak üzere kaç saattir?

a) 60
b)120
c) 90
d)100
e) 30

16. Vali tarafından komisyon kararı aranmaksızın aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?

a) Konser
b) Toplantı
c) Para veya değerli eşya nakli
d) Sahne gösterisi
e) Kişi koruma
17. İl sınırları içerisinde genel güvenlik ve asayiş in sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir?

a) Vali
b) Emniyet müdürü
c) Jandarma komutanı
d) Cumhuriyet savcısı
e) Belediye Başkanı

18. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu
d) 5442 sayılı II İdaresi Kanunu
e) Hiçbiri

19. Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi, teorik ve pratik eğitimi ile silah eğitiminden oluşmak üzere toplam taç saattir?

a) 90
b) 100
c) 120
d) 30
e) 60
20- 5188 sayılı Kanun uyarınca, valilikçe verilen özel güvenlik izninin süresi kaç yıldır?

a) 4
b) 5
c) 3
d) 6
e) Süresiz

21- Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi durumda yetkilerini kullanamaz?

a) Görevli olduğu alan dışında
b) Valilikten çalışma izni ve kimlik kartı almadan
c) Görevli olduğu süre dışında
d) Üzerinde kimlik kartı olmadığı zaman
e) Hepsi

22- Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlisine valilikçe kimlik kartı verilir
b) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı veya silahsız olduğunu belirtir
c) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır
d) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri de 5188 sayılı kanunun 7.Maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir
e) Kimliğin kaybedilmesi halinde iş veren durumu derhal valiliğe bildirir.

23- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
a) Kamu haklarından yasaklı olmak
b) Özel güvenlik yenileme eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
d) 18 yaşını doldurmuş olmak
e) Görevin yapılmasını engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

24- 5188 sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılmalıdır?

a)20 gün
b) İki ay
c) 15 gün
d) Bir ay
e) En kısa süre içerisinde

4- Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
a) Üniversitede
b) Alışveriş merkezinde
c) Spor müsabakalarında
d) Sağlık tesislerinde
e) Sahne gösterileri ve özel toplantılarda

25- 26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2330 b) 2559 c) 2495
d) 4857 e) 5442

26) Özel güvenlik birimi ………. kararları ile kurulurken Özel Güvenlik Şirketi …….. kararı ile faaliyete geçer?

a) İl Koruma Komisyonu – Özel Güvenlik Komisyonu
b) Özel Güvenlik Komisyonu – İçişleri Bakanlığı
c) Özel Güvenlik Komisyonu – İl Koruma Komisyonu
d) İl Koruma Komisyonu – İçişleri Bakanlığı
e) Hiçbiri
27) Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
a) Bulunduğu ilçe sınırları
b) Bulunduğu il sınırları
c) Görevli olduğu alan sınırları
d) Ülke geneli
e) Hiçbiri

28) Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?

I- Dernek kurma
II- Siyasi parti üyeliği
III- Sendika üyeliği IV- Grev
V- Hak arama hürriyeti

a) I, II, III, IV, V b) II, IV c) I, II, III, IV
d) IV e) IV, V
29) Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalışamaz?

a) İş merkezlerinde
b) Fabrika
c) Sağlık kuruluşları
d) Bankalarda
e) Benzin istasyonlarında

30-) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergah boyu görevli sayılır?

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya takibinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi
31- Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir?

a) Valilik
b) Bakanlık
c) Özel Güvenlik Eğitim Merkezi
d) İl Jandarma Komutanlığı
e) İl Emniyet Müdürlüğü

32- ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?

a) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır
b) Günün her saati cebinde bulunmalıdır
c) Cüzdan içerisinde istendiğinde
gösterebilecek şekilde taşımalıdır
d) Sadece genel kolluk kimlik sorabilir
e) Hepsi
33- Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

a) Valilik.
b) İlgili Komisyon.
c) İl Emniyet Müdürlüğü
d) İçişleri Bakanlığı
e) Jandarma Komutanlığı

34- 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

I- İçişleri Bakanlığı
II-Özel güvenlik eğitim kurumları
III-Üniversiteler
IV- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V- Özel hocalar

a) I,V b) I,II, III c) III, IV
d) IV, V e) II,IV

35-) Göreve başlayan Özel Güvenlik Görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?
a) Emniyet Müdürlüğüne–13 gün
b) Emniyet Müdürlüğünü–15 gün
c) Valiliğe–15 gün
d) Valiliğe–10 gün
e) Ö.G. komisyonuna 15 gün
36-) Özel güvenlik görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında nasıl değerlendirilir?

a)İşçi
b) Memur
c) Sözleşmeli Personel
d) İşveren
e) Genel Kolluk
37-) Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Vali yardımcısı
b) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
c) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
e) Ticaret Odası temsilcisi

38-) Özel güvenlik çalışma iznin yenilenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çalışma izninin yenilenmesi sırasında tekrar güvenlik soruşturmasına gerek yoktur
b) Çalışma izni, 5 yıl süreyle geçerlidir
c) Yeni sağlık raporu istenir
d) Adli sicil kaydı istenir
e) Özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir

39-) Özel güvenlik komisyonunda kararlar nasıl alınır?

a) Oy çokluğu
b) Oy birliği
c) Tavsiye
d) Gizli oy, açık sayım
e) Hiçbirisi

40-) Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşıması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG hangi suçu islemiştir?

a) Görevi terk
b) Zimmet
c) Görevi kötüye kullanma
d) Hırsızlık
e) Rüşvet

41-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

a) Kimlik tespit yetkisi
b) Duyarlı kapıdan geçirme yetkisi
c) Kişilerin üstlerini dedektörle arama yetkisi
d) Kimlik sorma yetkisi
e) Eşyaları X-RAY cihazından geçirme yetkisi

42-) İlçe sınırlan içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

a) Vali
b) Kaymakam
c) İlçe Emniyet Amiri
d) İlçe Emniyet Müdürü
e) İçişleri bakanı

43-) Özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarının sınırı yer ve zaman bakımından hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)İl sınırları içerisinde, her yerde
b) Görevli oldukları süre içerisinde, her yerde
c) Görev alanlarında, görev süresince
d) Her zaman her yerde
e) Görev alanına bakılmaksızın, görev süresince

44-) 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makam tarafından denetlenir?
a) Cumhuriyet Savcısı ve Hakimler
b) MEB ve Milli Eğitim Müdürlükleri
c) Emniyet Müdürlüğü
d) Jandarma Komutanlığı
e) İçişleri Bakanlığı ve Valilikle
45-) Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?
a) 30 yaşını geçmemiş olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) Taksirli Suçlardan hükümlü bulunmamak
e) Hepsi

46-) Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği kim tarafından belirlenir?

a) Özel Güvenlik Komisyonu
b) İl İdare Kurulu
c) Hâkim
d) Kolluk amiri
e) Belediye Meclisi

47-) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir?

a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izni iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
e) Para cezası ve İhtar verilir

48-) Özel Güvenlik Görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?

a) Özel Güvenlik Görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler
b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar
c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler
d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler
e) Hepsi
49-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?

a) 45 / Güvenlik Tedbirleri
b) 120 / İnsan Hakları
c) 80 / Temel İlk Yardım
d) 120 / Güvenlik Sistem Ve Cihazları
e) 60 / Kalabalık Yönetimi

50-) Toplantı, konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı olmadan………… tarafından özel güvenlik izni verilebilir?

a) Vali
b) Cumhuriyet Savcısı
c) Hâkim
d) Emniyet Müdürü
e) İl Jandarma Komutanı

51-) Özel güvenlik şirketlerine yönetici olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

a) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
b) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
c) Kamu haklarından yasaklı olmamak
d) T.C. Vatandaşı olmak
e) Hepsi

52-) 5188 sayılı kanuna göre Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
c) Bu konudaki karar işverene aittir
d) Komisyonun kararı gerekir
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

53-) Özel güvenlik görevlilerinin hangi durumda çalısma izni iptal edilmez?

a) Kimlik kartını başkasına kullandırma
b) Grev yasağına uymama
c) Silahı kanuna aykırı kullanma
d) Kimlik kartını kaybetme
e) Hiçbiri

54-) Geçici veya acil hallerde, komisyon kararı alınmaksızın Vali Özel Güvenlik izni verebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir?

a) Toplantıların korunması
b) Para nakli
c) Kurumların korunması
d) Konser ve sahne gösterileri
e) Kıymetli eşya nakli
55-) Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi kaç saattir?

a) 80 b) 90 c) 100 d) 110 e) 120

56-)Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?

a) 60 / Güvenlik Tedbirleri
b) 120 / İnsan Hakları
c) 90 / Temel İlk Yardım
d) 120 / Özel Güvenlik Hukuku
e) 90 / Kalabalık Yönetimi

57-) Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde hangi işte çalıştırılmalıdır?
a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinde
b) Bağlı bulundukları amirin vereceği her türlü işlerde
c) İş verenin vereceği her türlü işlerde
d) İşi yoğun olan birimlerde verilen işlerde
e) Hiçbiri

58) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi müeyyide uygulanır?
a) Bu konuda müeyyide yoktur.
b) 1000 YTL idari para cezası verilir.
b) Şirket yetkilisi idari ceza verir.
d) ÖGG Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir.
e) 1000 YTL para cezası verilip, çalışma izni iptal edilir.
59-) Özel Güvenlik Görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanamazlar?

a) Görev alanında
b) Görev süresince
c) Suçüstü halinde
d) İstirahatlı Olduklarında
e) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda, görev alanlarında

60-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkilidir?

a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini dedektörle arama
b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzakeresi bulunanları yakalama ve arama
c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
d) Olay yerini ve delilleri koruma
e) Hepsi

61-) Özel güvenlik çalışma iznin yenilenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çalışma izni, 4 yıl süreyle geçerlidir
b) Yeni sağlık raporu istenir
c) Adli sicil kaydı istenir
d) Özel güvenlik yenileme eğitimi sertifikası istenir
e) Hepsi

62-) Resmi kıyafetle çalışan Özel Güvenlik Görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?

a) Görev alanında
b) Görev süresince
c ) Üniformalı olarak
d) Kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda
e ) Hepsi
63-) Özel Güvenlik Görevlisi olma şartlarını kaybeden kişi için hangi yaptırım uygulanır?

a) Yenileme eğitimine tabi tutulur
b) Çalışma izni iptal edilir
c) Kamu haklarından yasaklanır
d) Çalışma izni 3 ay süreyle iptal edilir
e) 1 milyar para cezası kesilir

64-) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?

a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini dedektörle arama
b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzekkeresi bulunanları yakalama ve arama
c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma
d) Suç kovuşturmak
e) Olay yerini ve delilleri koruma
65-) Aşağıdakilerden hangisinde Özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

a) Kişi korumalarında
b) Sahne gösterilerinde
c) Sağlık tesisleri
d) Spor müsabakalarında
e) Üniversitelerde

66-) Aşağıdaki özel güvenlik kuruluşlarından hangisi 5188 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliğinde yer almamaktadır?

a) Özel güvenlik birimleri
b) Özel güvenlik şirketleri
c) Alarm merkezleri
d) Özel koruma şirketleri
e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları

67-) Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime ……………………..denir.

a)Özel Güvenlik Şirketi
b) Özel Eğitim Kurumu
c) Alarm Merkezi
d) Özel Güvenlik Görevlisi
e) Özel Güvenlik Birimi
68-) Özel güvenlik görevlilerinde çalışma izni hangi şartlarda iptal edilir?

a) İstenildiğinde her zaman
b) Taksirli bir suç işlediğinde
c) Alkollü araç kullandığı tespit edildiğinde
d) Aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde
e) Hiçbir zaman

69- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Özel Güvenlik Birimleri özel kanunlarında sayılan yetkilerini görev alanlarında ve görev süresinde kullanabilirler.
b) Özel Güvenlik Görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar.
c) Özel güvenlik personeli greve katılamazlar
d) Özel Güvenlik Görevlileri Lokavt dolayısıyla İşten uzaklaştırılabilirler
e) Özel Güvenlik Personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir İşte çalıştırılamaz.

70- 5188 sayılı Kanun’a göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir.
b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz.
b) Bu konudaki karar işverene aittir.
d) Komisyonun kararı gerekir.
e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir.
71- Aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi 5188 sayılı yasanın kapsamında değildir?
a. Kıymetli eşya ve para naklinin güvenliği
b) Cenaze töreninin güvenliği
c) Petrol boru hattının güvenliği.
d) Savunma sanayi tesislerinin güvenliği
e) Ceza ve tevkif evlerinin güvenliği

72- “Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?

a) Paranın teslim alındığı yerdir
b) Paranın teslim edildiği yerdir
c) Paranın teslim alındığı ve taşındığı yerdir
d) Paranın teslim alındığı ve teslim edildiği yerdir
e) Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergah ve teslim edildiği yerdir

73-) “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.” hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Karşılıklılık ilkesini
b) Genel hükümleri
c) Paris Şartını
d) Örf ve adetleri
e) Kopenhag kriterlerini

74-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

75-) Aşağıdaki yerlerden hangisi Ö.G.G.nin görev alanı değildir?

a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilen yer
b) Ö.G.G.nin korumakla sorumlu olduğu alan
c) Ö.G.G.nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah
d) Nakil görevi yapan Ö.G.G.nin görev yeri ile naklin yapılacağı yer arası güzergah
e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı

CEVAPLAR:
1-A 2-E 3-C 4-B 5-C 6-D 7-B 8-D 9-D 10-D
11-E 12-C 13-B 14-E 15-D 16-E 17-A 18-A
19-C 20-B 21-E 22-D 23-B 24-D 25-C 26- B 27-C 28-D 29-C 30-E 31-A 32-A 33-A 34-B 35-C 36-B 37-D 38-A 39-A 40-B 41- C 42-B 43-C 44-E 45-C 46-A 47-C 48-D
49-D 50-A 51-E 52-B 53-D 54-C 55-B 56-D
57-A 58-E 59-E 60-E 61-A 62-E 63-B 64-D
65-A 66-D 67-E 68-D 69-D 70-B 71-E 72- E 73-A 74-B 75-C

1-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak
b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek
c) Suça el koymak
d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete almak
e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

2- Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?

a) Suça ait iz bulmak
b) Suça ait delil bulmak
c) Suçun işlenmesini engellemek
d) Suç failini yakalamak
e) Suça ait delilleri toplamak
3-) Stadyum girişinde arama yapan ÖGG hangi görevini yerine getirmiştir?

a) Adli görev
b) İdari görev
c) Siyasi görev
d) Önleyici görev
e) Şahsi görev
4-) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

a) Adli zaptetme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi

5-) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

a) Emanete alma
b) Zapt etme
c) Müsadere
d) Muhafaza altına alma
e) Hepsi

6-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

a) Kişilerin üstlerini arama
b) Alışveriş merkezlerine girenleri arama
c) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
d) Suç işlendikten sonra şüpheliyi arama
e) Hepsi

7-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı yaptığı aramadır?

a) Makul bir şüphe yokken yapılan arama
b) Suç işlendikten sonra makul şüphe durumunda yapılan arama
c) Kuruma ait malların kurum dışına çıkarılmasına dair emarelerin bulunması durumunda yapılan arama
d) Yakalanan şüphelinin aranması
e) Hiçbiri
8- Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?

a) Önleyici görev
b) İdari görev
c) Özel kolluk görevi
d) Kişisel görev
e) Adli görev

9- “Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ……………………. denir.” tanımında boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Önleme yakalaması
b) Adli arama
c) Adli zaptetme
d) El koyma
e) Mülkiyet hakkını ihlal
10- İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için; suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama ne tür aramadır?

a) Adli amaçlı arama
b) Önleme amaçlı arma
c) Genel arama
d) Muvafakatli arama
e) Özel arama
11- Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini yerine getirir?

a) Kamuya açık alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Otolarda ve toplu taşıma araçlarında
d) Toplantı, konser ve spor müsabakalarında
e) Hiçbiri

12) Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama değildir?
a) Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin aranması
b) Hükümlünün yakalanması için yapılan arama
c) Suçun iz, eser, emare veya delillerin elde edilmesi için bir kimsenin aranması
d) Suçüstü halinde yakalanan kişinin aranması
e) Görev alanında can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan arama

13) Aşağıdakilerden hangisi Özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?

a) Faili yakalama
b) Yakalanan kişiyi evraklarıyla birlikte adliyeye sevk etmek
c) Suç aletine el koymak
d) Olay yerini korumak
e) Olayla ilgili tutanak tutmak

14) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I- Tutuklama II-Kimlik Tespiti
III- Konut Araması IV- Yakalama
V-Üst ve Eşya Araması VI- Kimlik Sorma

a) I, III, V, VI
b) I, II, III
c) II, IV, VI
d) IV, V, VI
e) I, II, VI

15) Özel güvenlik görevlisi hangi işlemi genel kolluğa bildirmek zorundadır?
a) Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim etmek
b) Kaybedilmiş cüzdanı sahibine iade etmek
c) Önleyici arama sonucunu
d) Adli yakalama sonucunu
e) Yaka kartını yitirenleri

16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Özel güvenlik görevlisi görev alanında önleme araması yapabilir.
b) Özel güvenlik görevlisi görev alanında dedektörle önleme araması yapabilir.
c) Kamuya açık alanlarda üst araması adli ve önleme aramaları yönetmeliğine göre yapılır.
d) Arama, kişinin farklı cinsiyetindeki görevli tarafından da yapılabilir.
e) Özel güvenlik görevlileri kamuya açık alanlarda üst aramasını genel kolluğun gözetimi ve denetiminde yaparlar.

17) Özel güvenlik görevlilerinin görev alanında suç işlenmesinden sonra yapabileceği suçluyu yakalaması nasıl bir yetkinin kullanılmasıdır?

a) İdari b) Adli c) Önleyici
d) Mecburi e) Hiçbiri

18-) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Kişi hürriyeti ve güvenliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Özel hayatın gizliliği
19- Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

a) Hâkim b) C.Savcısı
c) Mülki amir d) Kolluk amiri
e) Hiçbiri.

20- Özel güvenlik görevlileri önleyici aramayı hangi amaçla yaparlar?

a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması
b) Kamu düzeninin sağlanması
c) Taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi
d) Suç işlenmesinin önlenmesi
e) Hepsi

21-) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

a) El konularak tutanakla kişi ve malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
b) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir
c) Elde edilen malzeme adli makamlara teslim edilir
d) Hiçbir şey yapılamaz
e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında yapacakları önleyici (önleme) aramanın amaçlarından biri değildir?

a) Can ve mal güvenliğinin sağlanması
b) Suç işleyen kişinin yakalanması
c) Suç işlenmesinin önlenmesi
d) Taşınması ve bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde vb. eşyanın tespiti
e) Kamu düzeninin sağlanması
23-) Özel güvenlik görevlisine “kimlik sorma yetkisi” veren yasal dayanak hangisidir?
a) Kimlik Bildirme Kanunu
b) Borçlar Kanunu
c) Türk Ceza Kanunu
d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
e) Hepsi

24-) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (El konulan) eşya kime teslim edilir?

a) Yetkili genel kolluğa
b) Adliyeye (C.Savcılığına)
c) Özel güvenlik komisyonuna
d) Yetkili Özel kolluğa
e) Valiliğe
25- Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı adli arama kapsamına girer?

a) Suç delillerini elde etme
b) Kişilerin üstlerini arama
c) Spor müsabakalarında kimlik sorma
d) Kapalı alanlarda arama yapma
e) Hepsi

26- Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

a)Adli görevi b) İdari Görev
c) Önleme Görevi d) Yargılama Görev
e) Hepsi

27-) ÖGG’si suç şüphesi gerekçesiyle aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
a) Otolarda arama
b) Üst arama
c) Ev ve İşyerinde arama
d) Eşyalarda arama
e) Valiz-Bavul vb. eşyaları arama

28-) Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hallerden hangisinde kimlik sorma yetkisi yoktur?

a) Genel kolluğun olaya el koyup ilgili kişiyi
teslim aldığında
b) Konser ve tiyatro girişlerinde
c) Spor karşılaşmalarının girişlerinde
d) Liman, otogar v.b. yerlere girişlerde
e) Görev mahallinde suç işleyen kişiyi yakaladığı anda
29. Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılamaz?

a) Havaalanlarında bagaj kontrolü
b) Suç nedeniyle arama
c) Spor müsabakalarında seyircilerin aranması
d) Nakledilecek mahkumların aranması
e) Kurum personelinin aranması

30-) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaştıklarında, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdırlar?

a) Suçun devamını engeller
b) Sanığı tespit eder ve yakalar
c) Suç delillerini toplar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
e) Suça el koyar
31-) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?

a) Teknik takip yapma
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Olay yerini muhafaza etme

32. Suçüstü halindeki kapkaç faili ile ilgili Olarak, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a) Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder
b) Faili yakalar
c) Direnen faili etkisiz hale getirir
d) Failin üstünü ve eşyasını yakalama nedeniyle orantılı olarak arar
e) Kapkaç sonucu mağdurdan alınan cep telefonuna el koyar

33-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yetki ve sorumluluklarından değildir?

a) Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
b) Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak
c) Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
d) Görev alanına gelen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirmek
e) Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak
34-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görev alanında suça el koymak
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı araştırmak ve yakalamak
d) Sanığı muhafaza etmek
e) Suç delillerini muhafaza etmek
35-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

a) Görev alanında suça el koymak
b) Suçun devamını engellemek
c) Sanığı tespit etmek ve yakalamak
d) Sanığı gözaltına almak
e) Suç delillerini muhafaza etmek

36-) Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yapamazlar?

a) Suça el koyarlar
b) Suçun devamını engellerler
c) Sanığı tespit eder ve yakalar
d) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederler
e) Kimlik Tespiti yaparlar

37-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordine yapılmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir.
e) Hiçbiri
38-) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

39-) Özel Güvenlik Görevlileri silahlarını ne zaman görev alanı dışına çıkartabilirler?

a) İşlenmiş olan bir suçun sanığını takip durumunda şüphe edilen kişinin takibi sırasında
b) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması durumunda
c) Para ve değerli eşya naklinde
d) Kişi Koruma ve cenaze gibi güzergâh ifade eden durumlarda
e) Hepsi
CEVAPLAR : 1-B 2-C 3-D 4-B 5-A 6-D 7-A 8-E 9-D 10-A 11-D 12-E 13-B 14-B 15-D
16-D 17-B 18-E 19-A 20-E 21-A 22-B
23-D 24-A 25-A 26-C 27-C 28-A 29-D
30-C 31-A 32-A 33-C 34-C 35-D
36-E 37-B 38-E 39-E

1) Ziraat Bankası’nın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi özel güvenlik görevlisi, görev sırasında görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I-4483 sayılı Memurların Yargılanmaları Hakkında Kanun’a göre işlem yapılır.
II- Hakkında inceleme raporu düzenlenir.
III- Dava açılabilmesi için yargılanmasının gerektiğine karar verilmesi gerekir.
IV- Yargılanma iznini mülki idare amiri verir.
V-Savcı doğrudan doğruya dava açabilir.

a) I, II, III, IV b) I, II, III, IV, V c) I
d) I, III, IV e) V

2) Hırsızlık suçunun failini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur?

I- Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır.
II- Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır. III-Kasten yaralama suçu işlemiştir.
IV- Meşru müdafaa halindedir.
V- Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır.
VI- Kanun hükmünü icra etmiştir.

a) I, II, III, IV, V, VI b) I, III ,V
c) II, IV, VI d) I, II, III
e) IV, V, VI

4) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suş işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Haksız arama suçunu işlemiştir.
b) 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır.
c) Önleme görevini yerine getirmiştir.
d) Üzeri aranan, şikayetçi değilse sorun yoktur.
e) Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir.
5-) Görev alanında nöbetçi iken yerde para dolu bir cüzdan bulan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Görevi ihmal
b) Görevi kötüye kullanma
c) Hırsızlık
d) Güveni kötüye kullanma
e) Hiçbiri

6- Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet

7-) Aşağıdakilerden hangisi Ö.G.G. nin görevi esnasında faili olabileceği suçlardan değildir?
a) Görevi kötüye kullanma
b) İşkence
c) Haksız üst arama
d) Hürriyeti tehdit
e) Trafik suçu
CEVAPLAR:
1-E 2-B 3-B 4-A 5-E 6-D 7-E

1.Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesi toplu iş sözleşmesi veya ödenecek tazminat belirleyen Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a)2003 b)2330 c)2559
d)3201 e)4857

2- Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları hangisinde yer almaz?
a) Devlet Memurları Kanunu
b) İş Kanunu
c) Toplu İş Sözleşmesi
d) Hizmet Akdi
e) Görev Talimatı
3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir?
a) Sendikaya üye olmak hakkı
b) Hak arama hürriyeti
c) Dernek kurma hürriyeti
d) Haberleşme hürriyeti
e) Grev yapma hürriyeti

4-) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?

a) 45 b) 84 c) 90
d) 100 e) 168
5- Özel güvenlik görevliler hangi şekilde çalışabilirler?

a) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla
b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak
c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde
d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak
e) Hepsi
6-) Özel güvenlik görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında nasıl değerlendirilir?

a) İşçi
b) Memur
c) Sözleşmeli Personel
d) İşveren
e) Genel Kolluk
7-) Özel güvenlik görevlileri hangi kanunun uygulanmasında memur sayılır?

a) Polis Vazife ve Salahiyetler Kanunu
b) Türk Ceza Kanununun
c) Emniyet Teşkilatı Kanununun
d) Sahil Güvenlik Kanunun
e) Hiçbirinin

😎 Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir?

a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izni iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izni iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
e) Para cezası ve İhtar verilir
9-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri için söylenemez?

a) Grev yapabilirler
b) Dernek kurabilir
c) Sendikalara üye olabilirler
d) Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
e) Hiçbiri

10-) 5188 sayılı yasanın 23 üncü maddesinde Özel Güvenlik Görevlilerinin ceza uygulaması bakımından “kamu görevlisi” sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?

a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK)
b) Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
c) Türk Ceza Kanunu (TCK)
d) 4857 sayılı İş Kanunu (İK)
e) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun (MYHK)

11-) Özel güvenlik görevlisi hayvanları koruma derneğine üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Üye olamaz
b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir
c) Mülki amir izin verirse
d) Üye olabilir
e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

12-) Özel Güvenlik görevlisi (A) şirket tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılırsa (A) için hangisi doğrudur?

a) Bu görevi yapabilir
b) Kesinlikle çalıştırılamaz
c) Mülki amirin iznine bağlıdır
d)Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir
e) Firmanın onayı ile mümkündür

13-) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Ramazan Bayramı’nın üç gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?

a) 4  b) 2  c) 6  d) 3  e) 8

14) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?

a) 3 b) 2 c) 6
d) 4 e) 8

15) Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?

a) İş mahkemesine dava açabilir.
b) İl Özel Güvenlik Komisyonu’na başvurur.
c) İçişleri Bakanlığı’na başvurur.
d) İşveren Derneği’nde yardım ister.
e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açar.

CEVAPLAR:
1-B 2-A 3-E 4-A 5-E 6-B 7-B 8-C 9-A
10-C 11-D 12-B 13-D 14-D 15-A

1. İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar aşağıdakilerden hangisidir?

a)Anayasal Haklar b)İnsan Hakları c)Kişisel Haklar d)Sosyal Haklar e)Siyasal Haklar

2- Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?

a) Kişi dokunulmazlığını
b) Kişi hürriyetini
c) Kişi bağımsızlığını
d) Kişi ayrıcalığını
e) Kişi masumiyetini

3-) Temel Hak ve Hürriyetler

a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir.
c) Valinin takdirindedir
d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir.
e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir.

4-) Kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunan kimse hangi suçu işlemiş olur?

a) İşkence
b) Kişi hürriyetinden yoksun kılma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Hiçbiri
5.Aşağıdaki şıklardan hangisi şüpheli- sanık haklarındandır?

a) Yakalama nedeni
b) Susma hakkı
c) Yakınlarına haber verme hakkı
d) Müdafi talep etme hakkı
e) Hepsi
CEVAPLAR: 1-B 2- A 3-D 4-A 5-E


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ