Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

68.Temel Eğitim Sınavı Soruları ve Cevapları

68.Temel Eğitim Sınavı Soruları ve Cevapları

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 68. YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI (A GRUBU)

68.Temel Eğitim Sınavı Cevap Anahtarı

blank

blank

(Soruların cevapları uzman değerlendirmesidir.  Sınav ölçümünde EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığının Cevap Anahtarının esas alınacağı unutulmamalıdır.)

1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B) Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C) Çekimser oy kullanılabilir
D) Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E) Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır

2. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?
A) Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
B) Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
C) Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
D) Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek
E) Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek
3. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
A) Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
B) Gerektiğinde zor kullanmak
C) Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
D) Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
E) Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak
4. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
A) Arama
B) Yakalama
C) Hüküm giydirme
D) İfade alma
E) Tutuklama
5. İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
A) Kişinin dokunulmazlığını
B) Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C) Hak arama hürriyeti
D) Konut hakkı
E) Özel hayatın gizliliği
6. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimyasal delil
B) Fiziksel delil
C) Biyolojik delil
D) İz delili
E) Parmak İzi
7. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
A) Hakim
B) C.Savcısı
C) Mülki Amir
D) Kolluk Amiri
E) Hiçbiri
8. “ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
A) Geçerlidir-delil olur
B) Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
C) Suçtur-mahkemede kullanılmaz
D) Hakim onayına sunulur-delil olur
E) Adli aramadır-delildir
9. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
A) Özel Güvenlik Komisyonu
B) İl İdare Kurulu
C) Hakim
D) Kolluk Amiri
E) Belediye Meclisi

10. Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?
A) El koyma
B) Zor kullanma
C) Yakalama
D) Arama
E) Hiçbiri11. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A) Özel güvenlik görevlisinin
B) Mağdurun
C) Jandarmanın
D) Polisin
E) Herkesin
12. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
A) Valilik
B) İlgili Komisyon
C) İl Emniyet Müdürü
D) İl Jandarma Komutanlığı
E) İçişleri Bakanlığı
13. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan, bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ………denir?
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resmi yazı
B) Tutanak
C) Rapor
D) Not alma
E) Delil
14. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
A) Yetkili genel kolluğa
B) Adliyeye (C. Savcılığına)
C) Özel güvenlik komisyonuna
D) Yetkili özel güvenliğe
E) Valiliğe
15. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini …………..mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamlayıcı
B) Belirleyici
C) Eksik
D) Artan
E) Hiçbiri
16. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I İçişleri Bakanlığı
II Özel güvenlik eğitim kurumları
III Üniversiteler
IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar
V Özel Hocalar
A) I,V
B) I, II, III
C) IV, V
D) III, IV
E) II, IV
17. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) Anayasa-Kanun Tüzük-Yönetmelik
B) Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C) Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D) Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E) Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik

18. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?
A) Başbakanın onayından sonra
B) TBMM Başkanının onayından sonra
C) Bakanlar Kurulunun onayından sonra
D) Cumhurbaşkanının onayından sonra
E) TBMM Genel Kurulunun onayından sonra
19. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
20. Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?
A) İçişleri Bakanlığı-Valilik
B) Jandarma Genel Komutanlığı
C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
D) Belediyeler
E) Emniyet Genel Müdürlüğü
21. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
A) Mahalle
B) Polis bölgesi
C) Devriye güzergâhı
D) Belediye sınırları
E) Kontrollü bölge
22. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A) Yönlendirici personel
B) Kontrol personeli
C) Koruma personeli
D) Kontrol noktası amiri
E) Sağlık personeli
23. Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
A) Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek
B) Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek
C) Psikolojik rahatsızlık
D) Güvensizlik ortamı oluşturmak
E) Hepsi
24. “Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.”
Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?
A) Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisi açması
B) Bagajı kontrol etmesi
C) Şüphelendikleri aracı durdurmaları
D) Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması
E) Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi
25. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) İhbar ciddiye alınmaz
B) Emniyet hattı oluşturulur
C) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E) Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur

26. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A) Kimlik tespiti yapılmalıdır
B) Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C) Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
D) Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E) Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir
27. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A) İhbar
B) Eşkâl
C) Bombalı paket
D) Biyolojik tehdit
E) Devriye
28. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
A) Adam öldürme
B) Trafik kural ihlali
C) Gasp
D) Kapkaç
E) Çete oluşturanlar
29. Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
A) Sözlü rapor
B) Görsel rapor
C) Yazılı rapor
D) Görev öncesi rapor
E) Elektronik rapor
30. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A) Tespit tutanağı
B) İhbar tutanağı
C) Suçüstü tutanağı
D) Müracaat tutanağı
E) Devriye tutanağı
31. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A) Suç sebebi
B) Yakalanma zamanı ve yeri
C) Bilirkişi ifadesi
D) Ne şekilde yakalandığı
E) Zor kullanılmış işe doktor raporu
32. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
E) 1
33. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir
B) Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet savcılığına teslim edilir
C) Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
D) Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
E) Bineceği uçağın Pilotuna sorulur
34. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
B) Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
C) Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza
D) Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E) Başlık-gelişme-sonuç
35. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?
A) Şüphe
B) Olay
C) Arama
D) Miting
E) Hepsi

36. Olay yerinde görevi bulunmayan görevliler hangisidir?
A) Cumhuriyet savcısı
B) İlk ekip
C) Olay yeri inceleme ekibi
D) Sağlık Ekipleri
E) Hakim
37. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
A) Kafa ve boyun
B) Eklem yerleri
C) Kol ve bacakların etli kısımları
D) Karın ve kasıklar
E) Göğüs
38. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) X-Ray cihazı
B) Kapalı devre televizyon sistemi
C) Tel örgü
D) Duvar
E) Demir parmaklık
39. Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Ömer tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Olay yeri çevresini kontrol altına alması
B) Suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli tedbirleri alması
C) Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir poşete koyarak muhafaza etmesi
D) Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgileri not etmesi
E) Olayı en kısa zamanda genel kolluğa bildirmesi
40. ÖGG Ali yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?
A) Olay Tespit Tutanağı – İmzalaması şart değildir
B) Arama Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
C) Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
D) Yakalama Tutanağı – Zorla imzalatılır
E) Suçüstü tutanağı – Yeniden tutanak düzenlenir
41. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A) Motivasyon
B) Stabilizasyon
C) Zoom
D) Kalibrasyon
E) Gramaj ayarı
42. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
A) Hırsız alarm sistemleri
B) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
C) Kapalı devre TV sistemi
D) Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
E) Yer altı fiber optik algılama
43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
A) Kamera ile
B) Kartlı okuyucu ile
C) X-Ray cihazı ile
D) CCTV ile
E) Kapı tipi dedektörü ile
44. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
A) 0,5 metre
B) 1,5 metre
C) 1 metre
D) 2 metre
E) 3 metre

45. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
B) Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
C) Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak
D) Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcılık sağlamak
E) Hepsi
46. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) İlkyardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır
B) İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
C) Toplumun büyük bir bölümünün ilk yardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir
D) İlkyardım uygulaması olay yerinde yapılmaz
E) İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir
47. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
A) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B) Durumun kötüleşmesini önlemek
C) İyileşmeyi kolaylaştırmak
D) Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
E) Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak
48. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
A) Koruma, Bildirme, Kurtarma
B) Koruma, Taşıma, Nakil
C) Konuşma, Bildirme, Nakil
D) Kurtarma, Taşıma, Nakil
E) Koruma, Kollama, Nakil
49. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
A) Sakin ve kararlı olmalıdır
B) Kimseden yardım almamalıdır
C) Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D) Yaralının endişelerini gidermelidir
E) Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir
50. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
A) Sağlık kuruluşuna haber verme
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
D) Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler
E) Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması
51. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
A) Hava yolunun açılması
B) Solunumun düzenlenmesi
C) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D) Kan dolaşımının sağlanması
E) Sindirim sisteminin düzenlenmesi
52. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
A) İskelet sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Bilinç Durumu
E) Kas sistemi
53. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
A) 16-22
B) 12-20
C) 18-24
D) 24-30
E) 30-36

54. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
A) Triaj
B) Taşıma
C) Teşhis
D) Tedavi
E) İlkyardım
55. Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?
A) Nefes alamaz
B) Nefes alabilir
C) Konuşamaz
D) Rengi morarmıştır
E) Acı çeker, ellerini boynuna götürür
56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
A) Yangınlarda ilkyardım hizmetini yürütmek
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
D) Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı olmak
E) Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak
57. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Hidrojenli hidrokarbonlar
B) Kum
C) Toprak
D) Oksijen
E) Karbondioksit
58.

I. Nüfus Yoğunluğu
II. İmar Durumu
III. Öğrenim Durumu
IV. Bitki Örtüsü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) I. – II. ve III.
D) I. ve IV.
E) I. – II. ve IV.
59. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi kendine yanma
B) Yavaş yanma
C) Hızlı yanma
D) İçin için yanma
E) Parlama/patlama
60. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
A) Koruma ekibi
B) İlkyardım ekibi
C) Kurtarma ekibi
D) Teknik onarım ekibi
E) Söndürme ekibi
61. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
A) Yanan maddenin ısısını düşürmek
B) Yakan maddenin konsantrasyonunu artırmak
C) Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
D) Yanan maddeyi dağıtmak
E) Sönme sonucu korlaşmayı önlemek
62. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
A) 154
B) 156
C) 186
D) 177
E) 187
63. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B) Sel sularına girmemek
C) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D) Araç içinden ayrılmamak
E) Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek

64. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
A) Lsd
B) Eroin
C) Kokain
D) Metadon
E) Esrar
65. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
A) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
E) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
66. “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Sempati
B) Dinleme
C) İletişim
D) Psikoloji
E) Empati
67. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak
B) Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak
C) Gelen kişiyi önemsememek
D) Gelen kişilere yardımcı olmamak
E) Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek
68. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
A) Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum
B) Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum
C) Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım
D) Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
E) Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor
69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
A) Emir vermek; yönlendirmek
B) Ahlak dersi vermek
C) Göz teması kurmak, dinlemek
D) Öğretmek; nutuk çekmek
E) Ad takmak, alay etmek
70. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
A) Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları vardır
B) Tüm insanlar saygıya değerdir
C) Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir
D) Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
E) İlişkilerde gönüllülük esastır
71. Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?
A) İzin vermezseniz rapor alırım
B) Çek arabanı oradan
C) Laftan anlamıyor musun sen
D) Yasak kardeşim yasak
E) Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için

72. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
A) Etkileşim
B) Öğretim
C) Öğrenim
D) İletişim
E) Motivasyon
73. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?
A) İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içerir
B) İyi bir konuşma yıkıcı değil yapıcıdır
C) İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgisini çeker
D) İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır
E) İyi bir konuşma belli bir amaca yöneliktir
74. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Nezaket
B) Hoşgörü
C) Doğru algılamak
D) Özgüven
E) Benmerkezcilik
75. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz, ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
A) İleti
B) Kod
C) Gösterge
D) Gönderici
E) Kanal
76. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?
A) Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
B) Bir bina veya şahsı korumak
C) İki grubu birbirinden ayırmak
D) Topluluk veya kalabalığı geriye itmek
E) Trafik düzenini sağlamak
77. Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
A) Kişiler arası iletişim
B) Sözlü iletişim
C) Sözsüz iletişim
D) Öz kişisel iletişim
E) Yatay iletişim
78. Aşağıdakilerden hangisi algılama-seçme-düşünme-yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
A) Hedef
B) Kaynak
C) İleti
D) Anlam
E) Kod açma
79. Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?
A) Tesir altında kalanlar
B) Seyirciler
C) Hayırseverler
D) Profesyonel kışkırtıcılar
E) Atılganlar
80. Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık çeşitleri arasında sayılamaz?
A) Tesadüfî Kalabalık
B) Seyirci Kalabalık
C) Saldırgan Kalabalık
D) Mutlu Kalabalık
E) Kızgın Kalabalık
81. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?
A) Tekamül
B) İrade
C) Kariyer yapma
D) Sosyalleşme
E) Tedbirli olma

82. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?
A) Caydırıcılık
B) Provokasyona gelmeme
C) Profesyonel olma
D) İnisiyatif kullanma
E) İletişime kapalı olma
83. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?
A) Hilal düzeni
B) Kılıç düzeni
C) Kama düzeni
D) Satıh düzeni
E) Makas düzeni
84. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
A) Bölük
B) Grup
C) Seyirci
D) Küme
E) Takım
85. Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri, günün hangi zaman aralıkları arasında yapılabilir?
A) Güneşin doğuşu ile başlar ve batışı ile sona erer
B) Güneş doğmadan bir saat önce başlar ve gün batımı ile sona erer
C) Başlama saati yoktur, gün batımı ile sona erer
D) Güneşin doğuşunda başlayıp batışından bir saat önce sona erer
E) Gece vakti de düzenlenebilir
86.Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Topluluğu dağıtmak
B) Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
C) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
D) Yakalanan suçluları savcılığa sevk etmek
E) O bölgede hasar tespiti yapmak
87. Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanma şekillerinden değildir?
A) Kolun uzantısı olarak kullanılır
B) Etkisiz hale getirmek için kullanılır
C) Kişi taşımada kullanılır
D) Kelepçe olarak kullanılır
E) Yakalamak için kullanılır
88. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
A) Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
B) Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
C) Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
D) Özel güvenlik koruma hizmeti
E) Genel kolluk asayiş hizmeti
89. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
A) Özel koruma
B) Yakın koruma
C) Araç koruma
D) Konut koruma
E) İşyeri koruma

90. Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır
B) Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir
C) Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır
D) Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır
E) Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür
91. Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda alınan koruma düzeni için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A) Toplantı yeri önceden kontrol edilerek güvenlik altına alınır
B) Korunan kişinin toplantı süresince bulunacağı yerler önceden tespit edilir
C) Basın mensupları ve misafirlerin korunan kişiye yakınlaşması hiçbir şekilde sınırlandırılmaz
D) Toplantı yerine yakın güvenli oda tespit edilir, boş ve korunur durumda tutulur
E) Toplantı alanından çıkış ve alternatif kaçış yolları önceden belirlenir
92. Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalıdır
B) Bir eleman merdivenin üst kısmına giderek merdivenin yan ve üst tarafları korunmalıdır
C) Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir
D) Merdiven yürüyen merdivense ve yanında normal merdiven de varsa bir personel de bu merdiveni kontrol altında bulundurur
E) Merdivenin aşağısında da bir eleman bulunur ve başka kişilerin gelişi engellenir
93. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?
A) Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır
B) Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
C) Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D) Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
E) Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır
94. Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
A) Tehlike noktası
B) Hedef noktası
C) Boğma noktası
D) Koruma noktası
E) Saldırı noktası
95. Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
A) Makam aracı
B) Baştaki güvenlik aracı
C) İkinci güvenlik aracı
D) Kılavuz araba
E) Çekici, kurtarıcı araç
96. Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?
A) Sol ön koltukta
B) Sol arka koltukta
C) Sağ arka koltukta
D) Sağ ön koltukta
E) Arka orta koltukta

97. Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
A) Silah kullanma
B) Cop kullanma
C) Üst araması
D) Kimlik sorma
E) İkaz etme
98. Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?
A) Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
B) Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini kullanır
C) Görev alanı dışında bir suçla karşılaşırsa kullanır
D) Ülke genelinde her zaman kullanır
E) Genel kolluğun izin verdiği ölçüde kullanır
99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
A) Kimlik sorma
B) Zor kullanma
C) Arama
D) Yakalama
E) Telefon dinleme
100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) İçişleri Bakanı
D) Emniyet Müdürü
E) Garnizon Komutanı


SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A) Barut
B) Çap
C) Çekirdek
D) Kapsül
E) Kovan
2. Etkili mesafe nedir?
A) Silahın menzili
B) Fişeğin ilk hızı
C) Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
D) Atıcının görüş mesafesi
E) Merminin delme gücü
3. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
A) Çıkarıcı yıldızı
B) Top yuvaları
C) Tırnak
D) Horoz örsü
E) Top kilidi
4. Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl
E) 4 yıl
5. Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
A) Çerçeve
B) Şarjör
C) Namlu
D) Fişek yatağı
E) Tırnak

6. Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A) Yiv
B) Çap
C) Hazne
D) Rayyür
E) Set
7. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
A) Tetik arızalı olabilir
B) Fişek arızalı olabilir
C) Tırnak arızalı olabilir
D) İğne kırık olabilir
E) Farklı fişek kullanılmış olabilir
8. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
A) Gövde
B) Şarjör yuvası
C) Tutma kolu
D) El kundağı
E) Kabza
9. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
C) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
D) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
E) Merminin azami mesafesini artırır
10. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
A) Kabza
B) Namlu
C) Sürgü
D) Horoz
E) Harbi
11. 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
A) 20 yaşını
B) 21 yaşını
C) 18 yaşını
D) 15 yaşını
E) 25 yaşını
12. Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girmez?
A) Kama
B) Hançer
C) Oluksuz bıçak
D) Saldırma
E) Sustalı çakı
13. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
A) Namlu
B) Gez- arpacık
C) Sürgü
D) Alev gizleyen
E) Şarjör
14. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B) Silah ölü bir noktaya çevrilir
C) Şarjör çıkarılır
D) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
E) Şarjör çıkarılmaz
15. İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapsül
B) Kovan
C) Barut
D) Çekirdek
E) Mermi

16. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …..denir?
A) Hazne
B) Fişek yatağı
C) Rampa
D) Namlu
E) Şarjör
17. Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?
A) Kovan atma boşluğu
B) Arpacık
C) Tetik
D) Gez
E) Tırnak
18. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ……derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) 25
B) 35
C) 55
D) 45
E) 65
19. Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kimyasal silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Ağır ateşli silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Ateşsiz silahlar
20. Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
A) Baş üzerinden atış pozisyonu
B) Tek elle atış pozisyonu
C) Çift elle atış pozisyonu
D) Yatarak atış pozisyonu
E) Sütre gerisinden atış pozisyonu
21. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Fişek ateşlenemez
B) Tabanca dolduruş yapamaz
C) Tabanca emniyete alınamaz
D) Horoz düşmez
E) Tetik çalışmaz
22. Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
A) CZ 75
B) Toplu tabanca
C) MP 5
D) Kırıkkale
E) Böyle bir emniyet yoktur
23. Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……denir?
A) İz
B) Rayyür
C) Leke
D) Kir
E) Çekirdek izi
24. Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
A) Kovan yuvası
B) Fişek yatağı
C) Şarjör yayı
D) Şarjör yatağı
E) Hazne
25. Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Kriminilastik
C) Olay yeri inceleme
D) Balistik
E) Toksikoloji


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI - 19 YORUM
 1. Avatar Adem dedi ki:

  69.sinav sorularını paylasirmisiniz lütfen B KITAPCIGI

 2. Avatar Okan dedi ki:

  87 yi bende c yaptım

 3. Avatar adem yıldız dedi ki:

  87.soru kisi tasimada kullanilir kesiblikle dogru cevaptir cunku yazim yanlisi dair var kisi’nin tasimasinda kullanir olsaydi verdiginiz cevap dogru olabilirdi ama yazim yanlisi var lutfen kontrol ediniz tesekkurler

 4. Avatar Okan dedi ki:

  20.Soru yanlış

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Okan uyarınız için teşekkürler. a şıkkı olması gerekirken sehven e olarak işaretlenmiş doğru cevap düzeltilmiştir.
   özel güvenlik sektörüne hizmet eden web sitemize ilginiz için tekrar teşekkür ederiz.

   1. Avatar Yusuf48 dedi ki:

    87. Soru da E sikki olmasi gerekmiyor mu

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sorular genel olarak tekrar gözden geçirilmiş 87.soruda düzeltme yapılmıştır.
     İlginize teşekkür ederiz.

 5. Avatar burak dedi ki:

  iyi günler ben 5 atıştan 2 tane isabetli atış yaptım herhangi bi sıkıntı olurmu sınav iyi olursa kurtarırımıyım ve en az kaç puan almam gerekirr bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sn Burak
   Silah bilgisi 25×2=50 puan ve her isabetli atış 10 puandır. Her ikisinin toplamı 100 puandır siz 2 isabetli atışla 20 puan almışsınız yazılı sorularından yüksek bir puan almak zorundasınız silahlı için her iki sınavda minimum alınması gereken puanların toplamı 120 olmalıdır. 100 temel eğitim sorusu ve 25 silah sorusundan 100 puan çıkarmalısınız.
   Web sitemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

 6. Avatar Yusuf48 dedi ki:

  Iyi günler ben temel egitimden 55 silahtan 11 atistan 5 te 5 yaptim sizce gecermiyim ?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Yusuf,

   Atış sorularından 2×11=22 puan, atışta yapılan isabetli vuruşlar 10 puan olarak değerlendirilmektedir. 5 adet isabetli vuruş yaptı iseniz 50 puan atıştan almışsınız demektir, silah sınavı değerlendirmesi her biri 2 puan olan 25 sorudan (25×2=50) alınan toplam puan ile her bir isabetli vuruşu 10 puan olan atıştan alınan puan belirlemektedir. 22+50=72 puan Silah Bilgisi ve Atıştan aldığınız toplam puandır. Temel eğitimden aldığınız puan ile silah bilgisi ve atıştan aldığınız puan toplamı en az 120 olmalıdır. Atış ile silah bilgisinden alınması gereken en az puan olan 50 puanı yakalamış görünüyorsunuz, 50 puanın üzerine her iki sınavın toplamının 120 olması gerektiğine göre sizin 100 soruluk temel eğitimden 48 puana ihtiyacınız olacak. 55 puan aldığınıza göre 72+55=127 Bu durumda sınavı geçebilirsiniz. Ancak sınav puan hesaplamalarını Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığının yaptığını ve onların ölçeceği puanın esas olacağını unutmayın…
   Sitemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

 7. Avatar adem yıldız dedi ki:

  A kitapcigindan 89-60-31 şıkları gercekten yanlış lutfen birdaha bakma durumunuz varmi iyice bakarsaniz yanlis oldugunu gorürsünüz, tesekkurler erken cevap verirseniz sevinirim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sn.Adem Yıldız
   31. soruda;
   Yakalama tutanağında olması gereken bilgiler, a şıkkında ki, yakalamaya neden olan suç belirtilmelidir, b şıkkında yakalamanın ne zaman ve nerede yapıldığı belirtilmelidir, d şıkkında ne şekilde yakalandığı belirtilmelidir (ör.yakalamaya direndiği için zor kullanılarak yakalandı gibi) c şıkkında gösterilen “bilirkişi ifadesi” mevcut olmayabilir ve daha çok bu konu soruşturmanın ilerleyen safhalarında karşımıza çıkar ayrıca bilirkişiler konu ile ilgili bilgilerini “Bilirkişi Raporları” ile bildirirler.

   60 ve 89. sorular uyarınız üzerine kontrol edilmiş sehven bilgi girilirken yanlış işaretlendiği anlaşılmıştır. Derhal gerekli düzeltme yapılmıştır.
   https://www.ozelguvenlik.net web sitemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

 8. Avatar Erhan Yağcı dedi ki:

  Ben sayfaniza uye olmak istiyorum formu dolduruyorum ama hatali guvenlik kodu girdiniz diyor ne yapmaliyim guvenlik kodunda error yaziyor sayfanızı begenerek takip ediyorum ve üye olmak istiyorum yardımcı olur musunuz lütfen simdiden tesekkur ederim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Erhan Yağcı
   güvenlik kodu hata verdiğinde sayfayı yenilemelisiniz yani refresh yapmalısınız. Ancak veritabanımızda “e.yagci25” kullanıcı adı ile kaydınızın gerçekleştiği görülüyor. Belirlediğiniz şifre ile siteye üyelik girişi yapabilirsiniz.
   web sitemize girişte tekrar sorun yaşarsanız lütfen web sitemizin sağ üst bölümünde bulunan “Bize Yazın” bölümünden iletişim sağlayın, size mutlaka yardımcı oluruz.
   İlginize teşekkür ederiz.

 9. Avatar serhat dedi ki:

  b gurubu cevapları lütfen

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Serhat her iki grubunda sınav soruları aynıdır, sadece soru sıralamaları farklıdır. Bizde özel güvenlikçi arkadaşlarımıza daha kolaylık olacağını düşündüğümüz için ayrı ayrı cevap anahtarı yerine sorular üzerinde doğru seçenekleri sunduk.
   https://www.ozelguvenlik.net web sitemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

BİR YORUM YAZ