Kabatepe Limanı Özel Güvenlik Alım İhalesi

Kabatepe Limanı Özel Güvenlik Alım İhalesi

TDİ GÖKÇEADA KUZU LİMANI (İHTİYAÇ HALİNDE UĞURLU LİMANI İSKELESİ) İHTİYACI 4 KİŞİLİK SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIMI
T. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. LİMANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TDİ Gökçeada Kuzu Limanı (ihtiyaç halinde Uğurlu Limanı İskelesi) ihtiyacı 4 kişilik silahlı özel güvenlik görevlisi hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/544649

1-İdarenin

a) Adresi : KEMANKEŞ CAD. KEMANKEŞ MAH. 32 34425 BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122434913 – 2122443713
c) Elektronik Posta Adresi : ercan.solmaz@tdi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kişilik Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kabatepe Liman Şefliği’ne bağlı TDİ Gökçeada Kuzu Limanı ve gerektiğinde TDİ Uğurlu Liman İskelesi ile Kabatepe Limanı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 34425 Beyoğlu / İstanbul)
b) Tarihi ve saati : 22.11.2018 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu hizmeti yapmak için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 5 ve 11’nci maddeleri ile bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi kriterlerine uygun olarak İçişleri Bakanlığı’nca güncel şirket ortakları adına düzenlenmiş “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”nin aslını veya noter tasdikli bir suretini,
“Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”nin güncelliğinin teyidi için bu belge üzerinde isimleri yazılı her bir ortak adına ihale ilanından sonra, e-devlet üzerinden veya Adliyeden veya alınmış “Adli Sicil Kaydı”nın asıllarını,
Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”nin güncelliğinin teyidi için bu belge üzerinde isimleri yazılı her bir ortak adına ihale ilanından sonra; e-devlet üzerinden (e-devlet Barkodlu Belge Doğrulama/Karekod işaretli olarak) indirilmiş veya Nüfus Müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Kayıt Örneği”nin asıllarını,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, 5188 sayılı kanun kapsamında kamu veya özel sektöre verilen her türlü özel güvenlik hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 130 TRY (Türk Lirası) karşılığı TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 34425 – Karaköy / İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 34425 Beyoğlu / İstanbul)adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.