Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Erzurum-Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

Erzurum-Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Silahsız Özel Güvenlik Personel Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/607983

1-İdarenin

a) Adresi : Terminal Mahallesi Kombina Caddesi Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi 25150 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422344907 – 4422347138
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi ile Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü bağlı Fidanlık Şefliklerinde silahsız 7 Kişi Özel Güvenlik Elemanı 359 gün süreyle çalıştırılacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 5 Kişi Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi ile Erzurum Orman Fidanlık Şefliği Sahasında, 2 Kişi Horasan Orman Fidanlık Şefliği Sahasında olmak üzere toplam 7 kişi olacak şekilde çalışacaktır
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 359(üç yüz elli dokuz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü/: Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesi Terminal Mah.Kombina Cad. Yakutiye Erzurum
b) Tarihi ve saati : 18.12.2017 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o
iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak alınan Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin belgesine sahip olacak ve bu belgenin aslını veya aslının noter tasdikli suretini yada “aslı idarece görülmüştür ” şeklinde onaylısını ihale teklif zarfında sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu İhalede Kamu ve Özel sektörlerde yapılan kapalı veya açık mekan Özel Güvenlik
hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü/ Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesi Terminal Mah.Kombina Cad. Yakutiye Erzurum adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-
imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü/: Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesi Terminal Mah.Kombina Cad. Yakutiye Erzurum adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ERZURUM ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ