Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Eshot Genel Müdürlüğünce Güvenlik Kamera Sistemi Alınacaktır

Eshot Genel Müdürlüğünce Güvenlik Kamera Sistemi Alınacaktır

 


AMBAR VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN AĞ TABANLI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMBAR VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN AĞ TABANLI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/25782
1-İdarenin
a) Adresi:İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 35380 Gediz BUCA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası:2322935616- 2322935603 – 2322820317 -2322820420
c) Elektronik Posta Adresi:malihaleleri@eshot.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet Ambar ve Akaryakıt İstasyonları İçin Çok Noktalı Ağ Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Yüklenici sistemde satın alınacak olan ürünlerin tamamını Eshot Genel Müdürlüğü Adatepe Ambar, Adatepe Akaryakıt İstasyonu, İnciraltı Ambar, İnciraltı Akaryakıt İstasyonu, Mersinli Ambar, Mersinli Akaryakıt İstasyonu, Karşıyaka Ambar, Çiğli Ataşehir Akaryakıt İstasyonu, Torbalı Akaryakıt İstasyonu, Aliağa Akaryakıt İstasyonu, Urla Akaryakıt İstasyonu’na montajları ile alt yapı ve tüm kablolamalarını yaparak sistemi çalışır durumda teslim edecektir.
c) Teslim tarihi:İşin süresi; sözleşme imzalanmasından itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. Sözleşme imza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır. Kısmi teslimat yapılmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Eshot Genel Müdürlüğü İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 35380 Buca/ İZMİR
b) Tarihi ve saati:18.02.2019 – 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
– Teklif edilen ürünlerin üreticiye ait orijinal dilinde broşürleri teklif ile birlikte İdareye sunulacaktır.
– Teklif edilen ağ anahtarı, ağ tabanlı güvenlik kamerası, ağ kayıt sunucusu donanımları teklif edilen ürüne ait markanın internet sitesinde tanıtılan ürünler olmalıdır. Üretici markaya ait internet sitesinde yer almayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
– Söz konusu broşürler üretici firmanın internet sitesinde yer almalıdır. Broşürleri üretici firmanın internet sitesinde yer almayan ürünler kabul edilmeyecek ve bu teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
– Eksik veya hatalı broşür ile birlikte sunulan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eshot Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mal Alım İhaleleri Şube Müdürlüğü / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 Ek Hizmet Binası Zemin Kat Buca/ İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eshot Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No:500 Kat: Zemin 35380 Buca/ İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.