Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

İSKİ-Güvenlik kamera sistemi alımı

İSKİ-Güvenlik kamera sistemi alımı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULUMU İÇİN MALZEME TEMİNİ, MONTAJI VE TESLİMİ

Kamera Güvenlik Sistemleri Kurulumu İçin Malzeme Temini, Montajı ve Teslimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/530824
1-İdarenin
a) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 – Eyüp / İSTANBUL Eyüp/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 3011118 – 301 60 32
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Özelliklerde Kamera Güvenlik Sistemleri Kurulumu İçin Malzeme Temini, Montajı ve Teslimi (37 Kalem Mal Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Küçükçekmece Şube Müdürlüğü, Malkoçoğlu Terfi Merkezi, Bayramtepe Terfi Merkezi, Bayrampaşa Şube Müdürlüğü, Ömerli Su Arıtma Şube Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : -Yüklenici veya vekili ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak, yer teslim tutanağında, yer tesliminin, tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış sayılır. -Yer teslimini müteakip 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde, ihale konusu malların montajı yapılacak ve sistem devreye alınarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir. Malların teslimi, montajı ve devreye alınması her halükarda 120 (Yüzyirmi) takvim gününü geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 Yeni Hizmet Binası Üst Zemin Kat 07 No’lu Oda 34060 Eyüp/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 05.12.2017 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin Teknik Şartnamede belirlenen asgari kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla aşağıda adları verilen ürünlerle ilgili olarak “Teknik Şartnameye Cevaplar Dokümanı” hazırlayacaklardır. Doküman hazırlanırken önce Teknik Şartname maddesi yazılacak hemen arkasında isteklinin cevabı yer alacaktır. Teknik Şartnamede alt maddelerin olması durumunda alt maddeler için de aynı uygulama yapılacaktır. Cevap istenen maddelere “Evet” yada “Hayır” şeklinde verilen cevaplar kabul edilmeyecektir.
-İstekliler teklif ettikleri sökonusu ürünlere ait marka ve modellerin belirgin olarak tespit edilebileceği resimleri / fotoğrafları teklifleri kapsamında sunacaklardır.
-İstekliler, fotoğrafları/resimleri ve “Teknik Şartnameye Cevaplar Dokümanı”nı teklif vermeye yetkili kişi veya kişilerce her sayfası imzalanmış ve kaşelenmiş olarak sunacaklardır.İmza ve kaşe bulunmayan dokümanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sıra No Ürün Adı Teknik Şartnameye cevap
Verilecek Şartname Maddeleri
1 (IP) Ağ Kamerası 2.1, 2.2, 2.3
2 IP Kayıt Ünitesi 2.5
3 Sunucu Hard Disk 2.6
4 IP CCTV İzleme Yazılımı 2.7
5 Endüstriyel İzleme Terminali 2.8
6 LED İzleme Monitörü 2.9
7 Anahtarlar 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3
8 Fiber Optik SFP Modül 2.12
9 Kablolar 2.21, 2.22, 2.23
İstekliler yukarda listesi verilen ürünlerle ilgili olarak teklif edecekleri ürünlere ait marka ve model bilgilerinin de yer aldığı resimleri/fotoğrafları teklifleri kapsamında sunacaklardır.

-İsteklilerin sunduğu “Teknik Şartnameye Cevaplar Dökümanı” ve resimler / fotoğraflar birlikte dikkate alınarak incelenecek, dökümanlarda yanlış bilgilerin yer aldığı tespit edilen isteklinin teklifi ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Montajlı veya montajsız her türlü Kamera Güvenlik Sistemleri, Çevre Güvenlik Sistemlerini veya CCTV İzleme Merkezi Kurulumu işleri satışı birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSKİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 1. kat 1-09 no.lu oda 34060 Eyüp/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No:7 Yeni Hizmet Binası Satınalma Şube Md.lüğü Kat:1 02 No’lu Oda 34060 Eyüp/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ