Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Kastamonu-Özel güvenlik hizmeti alımı

Kastamonu-Özel güvenlik hizmeti alımı

İHALE İLANI
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

“2018 Yılı 2 Adet Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İşi” Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları’nın 10. maddesi hükümlerine göre Herkese Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

 1. Ajansın İrtibat Bilgileri:
  1. Adresi : Cebrail Mah. Saray Sokak No:1 KASTAMONU
  2. Telefon ve faks numarası : 0366 212 58 52 – 0366 212 58 55
  3. Elektronik posta adresi : [email protected]
 1. İhale Konusu İşin:
  1. Niteliği, türü ve miktarı : 1 yıl süre ile 2 Adet Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi çalıştırılması hizmeti
  1. Yapılacağı yer : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Hizmet binası
  1. Süresi : 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 1 (bir) yıl
 1. İhalenin:
  1. Usulü : Herkese Açık İhale
  2. Yapılacağı yer : Cebrail Mah. Saray Sokak No:1 KASTAMONU
  3. Tarihi ve saati : 01.12.2017-14:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
    1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
   4. İhale dokümanında bulunan geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya nakit teminatın Ajansın Halk Bankası Kastamonu Şubesi’nde bulunan TR66 0001 2009 4820 0016 0001 51 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
   5. İdari şartnamenin “mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler” başlıklı maddelerinde sayılan yeterlilik belgeleri,
   6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
   7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
   8. Standart forma uygun, kaşeli ve ıslak imzalı yasaklı olunmadığına dair taahhütname,
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. Bu madde boş bırakılmıştır.
  3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. Aşağıda yer alan usul ve esaslara göre hazırlanmış iş deneyim belgesi:
    1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
     1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
     2. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,
     3. Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur.

    1. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 (yüzdeyetmiş)’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan iş deneyimini gösteren belgenin sunulması gerekir.
   1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
    1. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre verilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale dokümanın tamamı Cebrail Mah. Saray Sokak No:1 KASTAMONU adresinde veya Ajansın (www.kuzka.gov.tr) internet sitesinden görülebilir ve 100 (yüz) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 3. Teklifler, 01.12.2017, saat 14:00’a kadar Cebrail Mah. Saray Sokak No:1 KASTAMONU adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
 4. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
 7. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ