Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNDE ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/556261

1-İdarenin

a) Adresi : Zafer Mahallesi Kurtuluş Caddesi 92 03100 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722151191 – 2722133975
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesinde 7 kişi Silahlı, Emirdağ İlçesine bağlı Davulga Kasabası Hisarköy Mahallesinde bulunan Amorium ören yeri ve kazı evi için 3 kişi silahlı olmak üzere toplam 10 kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesinde 7 kişi silahlı, Emirdağ/Hisarköy Amorium ören yerinde 3 kişi silahlı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ -HATTAT AHMET KARAHİSARİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ YEŞİLYURT MAH. 1741 SOK. NO:1 AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 30.11.2017 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 29 md.) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre T.C İçişleri Bakanlığı tarafından ‘’Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet izin belgesi’’nin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ile sunulması zorunludur.
2- Valilikler tarafından verilen “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi“nin aslının veya noter tarafından onaylı suretini ilgililer teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur
3-İhaleye teklif verecek istekliler 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununun 21. maddesine göre Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası tarifi ve talimatı çerçevesinde Sigorta Acentelerinden alacakları ilgili Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğü yada Bölge Müdürlüğü Onaylı Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Proforma Faturası veya Sözleşmelerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen Özel Güvenlik Hizmet Alımına ilişkin işler benzen iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ -HATTAT AHMET KARAHİSARİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ YEŞİLYURT MAH. 1741 SOK. NO:1 AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ /YEŞİL YURT MAHALLESİ 1741 SOKAK NO:1 – HATTAT AHMET KARAHİSARİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AFYONKARAHİSARadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ