Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Sabahattin Zaim Üniversitesine Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

Sabahattin Zaim Üniversitesine Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Özel Güvenlik Hizmet Alımı iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası:2019/01
1-Üniversitenin
a) Adresi:Halkalı Mahallesi, Halkalı Caddesi, No:2, 34303 Küçükçekmece/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası:444 9 798-0(212) 693 8229
c) Elektronik posta adresi:[email protected]
2-İhale konusu hizmetin
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı: Hizmet Alımı
Güvenlik Müdürü 1 Kişi , Güvenlik Müdür Yardımcısı 1 Kişi, Güvenlik Vardiya Amiri 3 Kişi, Güvenlik Personeli 75 Kişi olmak üzere toplam 80 kişinin görev alacağı 11 Ay+2 Yıl süreli güvenlik hizmetidir.
b) Yapılacağı yer:İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Halkalı Kampüsü, Fındıklı Yerleşkesi, Altunizade Yerleşkesi, Eyüp Yerleşkesi
c) Süresi:11 Ay+2 Yıl
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:Üniversitemiz, Rektörlük Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:25.01.2019-10:00


 

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, (Teklif mektubu ekinde Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)
4.1.2.Birim Fiyat Teklif Cetveli
4.1.3.Teklif Birim Fiyat Maliyet Analizi
4.1.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,
4.1.6.Vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7.İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ÜNİVERSİTE’nin idari şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.8.Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Son 3 aya ait)
4.1.9.Firma kuruluş bilgilerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
4.1.10.İhale dosyasının satın alındığını gösteren makbuz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.Banka Referans Mektubu; İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2.Bilanço Bilgileri Tablosu; İsteklinin 2017 yılına ait bilanço bilgileri tablosu ile 2018 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ait bilanço bilgileri tablosu. Sunulan Bilanço bilgileri tablosunda değerlendirme yapılırken 2018 yılı verileri esas alınacaktır.
4.2.2.1.Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
4.2.2.2.Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
4.2.2.3.Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
4.2.2.4.Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur
4.2.3.Gelir Tablosu; İsteklinin 2017 yılına ait gelir tablosu ile 2018 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ait gelir tablosu. Sunulan Gelir Tablosunda değerlendirme yapılırken 2018 yılı verileri esas alınacaktır.
4.2.3.1.Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmaması gerekir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İsteklilerin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5. Maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı’nca verilen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi,
4.3.2.Telsiz Kullanım İzin Belgesi,
4.3.3.İş Bitirme Belgesi,
4.3.3.1.İsteklinin yurt içinde devlet veya vakıf üniversitelerinde son 5 yıl içerisinde ihale konusu işte en az 3 yıl hizmet sunmuş olması gerekir.
4.3.3.2.İsteklinin ihale konusu işe ilişkin olarak tek bir sözleşme kapsamında, ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde ihale konusu hizmet alımıyla ilgili en az teklif edilen bedel tutarında hizmet verdiğini gösteren belgeler olması gerekir.
4.3.3.3. İsteklinin ihale konusu işe ilişkin olarak son bir yıl içerisinde en az 6 (altı) ay Teknik Şartnamede belirtilen vasıf ve adette Güvenlik Personeli ile hizmet sunmuş olması.
4.3.3.4.İstekli yukarıda belirtilen koşulları sağladığına dair; tamamlanan işler için İş Bitirme Belgesi, devam eden işler için ilgili Sözleşme ve Faturaları, çalıştırılan personel ile ilgili Aylık Prim Hizmet Belgelerini sunması gerekir.
5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 250-TL (İkiyüzElli Türk Lirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale kalan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere ihale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerli geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.