Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Sağlık Bakanlığı Güvenlik Kıyafeti Alım İhalesi

Sağlık Bakanlığı Güvenlik Kıyafeti Alım İhalesi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakan Yardımcılıklarına Güvenlik Personeli Kıyafeti Alımı ile ilgili ihale duyurusu aşağıdadır.

 

GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

blank

blank

Güvenlik Personeli Kıyafeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/1086
1-İdarenin
a) Adresi : Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 .Cadde No:9 Çankaya /Ankara 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125851964 – 3125852196
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem Güvenlik Personeli Kıyafet Mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 Çankaya Ankara
c) Teslim tarihi : Son teslim tarihi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 Zemin Kat 1 Nolu Toplantı salonu Çankaya Ankara
b) Tarihi ve saati : 29.01.2019 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale Uhdesinde kalan yüklenici,alıma esas her kalem için uygun miktarda numunelerini idareye sözleçme imzalanmasına müteakip 5 (Beş) iş günü içerisinde teslim edecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilmesinden sonra seri üretime başlanacaktır.
Uygunluk değerlendirilmesi mutlaka yazılı olarak yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2. Kat Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 Çankaya Ank adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2. Kat Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 Çankaya Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.