Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Sakarya-Güvenlik kamera sistemi satın alınacaktır

Sakarya-Güvenlik kamera sistemi satın alınacaktır

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Güvenlik Kamera Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/589976
1-İdarenin
a) Adresi : Resmi Daireler Kampüsü C Blok 54290 CAMİLİ ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642513550 – 2642513454
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 KALEM GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Pamukova İlçe Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Hendek Devlet Hastanesi, Sapanca İlçe Hastanesi, Kocaali İlçe Hastanesi, Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde mesai saatlerinde (08:00-17:00) peyder pey teslim edilecektir. Malzeme teslimi sonrasında idarenin belirmemiş olduğu günde montaj yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstiklal Mahallesi No : 3 Serdivan Sakarya
b) Tarihi ve saati : 19.12.2017 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen kamera ve NVR markalarının ONVIF üyesi olduklarına dair belgeleri teklif dosyasında sunacaklardır. Teklif edilen yazılımlar ONVIF üyesi olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen sistemin teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar, fotograflar vb. tanıtım materyalleri ihale dosyasında teslim edilecektir. Güvenlik Sistemi için idarenin belirleyeceği yer, tarih ve saatte demonstrasyon yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Merkezi Satın Alma Biriminden alınabilir. Doküman satın almak için Halk Bankası A.Ş. Adapazarı Şubesi TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 nolu hesaba, dekontta firma adının, İl Sağlık Müdürlüğümüz adının, ihale kayıt nosunun ve hangi işe ait olduğunun belirtilerek adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstiklal Mahallesi No : 3 Serdivan Sakarya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ