Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Silahsız özel güvenlik hizmeti alınacaktır

Silahsız özel güvenlik hizmeti alınacaktır

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALE İLANI
ANTALYA TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜĞÜ DSİ

blank

blank

Silahsız Özel Güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/569726
1-İdarenin

 1. Adresi : ÇALKAYA MAHALLESİ MİLLİ EGEMENLİK CADDESİ 26 07230 AKSU/ANTALYA
 2. Telefon ve faks numarası : 2424274040 – 2424274044
 3. Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-İhale konusu hizmetin

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 4 Silahsız Özel Güvenlik Personeli ile 36 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer : Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Resmi Hizmet Binaları, Müdürlük arazisi, Müdürlüğün tüm görev alanları ve tesislerinin güvenliğinin sağlanmasını kapsar.
 2. Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çalkaya Mah. Milli Egemenlik Cad. No:26 Aksu / ANTALYA Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 01.12.2017 – 10:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 5188 Sayılı Kanun ve uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik Faaliyet Belgesi

  1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
   1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
 1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak Kamu yada Özel Sektörde yapılmış Özel Güvenlik Hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çalkaya Mah. Milli Egemenlik Cad. No:26 Aksu / ANTALYA Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.