Özel Güvenlik Sitesi

Sivas, Tokat ve Yozgat İlleri için 34 güvenlik personeli alım ihalesi

Sivas, Tokat ve Yozgat İlleri için 34 güvenlik personeli alım ihalesi

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Koruma ve Güvenlik, Sivil Savunma, Alarm, Kamera İzleme ve Bakım hizmetleri alım işi Açık usul ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılar özel güvenlik haberimizin devamındadır.

 

 

İHALE İLANI
ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

KORUMA VE GÜVENLİK ALARM HİZMETLERİ ALIM İŞİ

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.
Şirketimizce Koruma ve Güvenlik Sivil Savunma, Alarm, Kamera İzleme ve Bakım hizmetleri alım işi Açık ihale usulü ihale edilecektir.

GRUP NOİŞİN ADIİŞİN SÜRESİ
ÇEDAŞ-2020-GÜVENLİK-01KORUMA VE GÜVENLİK, SİVİL SAVUNMA, ALARM, KAMERA İZLEME ve BAKIM HİZMETLERİ ALIM İŞİ2 YIL

1-Şirketin:

a) AdresiYeşilyurt mah.Sultanşehir Bulvarı.No:40 Merkez SİVAS
b) Telefon ve Faks NumarasıTel: 0 346 858 58 58 Fax: 0 346 858 61 02
c) Elektronik Posta Adresiengin.yilmaz@cedas.com.tr
d) Kayıtlı Elektronik Postacedas.satinalma@hs02.kep.tr

2-İhale Konusu Hizmet İşinin:

İşin Yapılacağı YerSivas,Tokat ve Yozgat İlleri
Niteliği türü ve miktarı34 Adet Güvenlik personeli ile koruma ve güvenlik, sivil savunma, alarm, kamera izleme ve bakım hizmetleri alım işi.
İhalenin Yapılacağı Yer Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Çağlayan-İSTANBUL, 2.Kat. Ticari Kurul Toplantı Salonu
İhale Tarih ve Saati17.12.2019 Salı Günü Saat:15:00

3-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde uygulanacak Kriterler:
3.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler:
3.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
3.1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.1.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3.1.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
3.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
3.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.1.3. Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
3.1.4. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak kaydı ile kendi belirleyeceği oranda geçici teminat verilecektir. Geçici Teminatın süresi teklif geçerlilik tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim gününden az olamaz.
3.1.5. İhale konusu işte alt yüklenici çalıştırılamaz.
3.2. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin belgelerin ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.2.1. Teklif edilen bedelin %100’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini ya da serbest mevduatını gösterir banka referans mektubunu teklif ile birlikte verecektir.
3.2.2. İstekli son iki yıla ait bilançosu veya eşdeğer belgeleri düzenleyerek Teklif ile birlikte verecektir.
İlgili mevzuat uyarınca son yıl bilançosunu veya Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen eşdeğer belgeyi teklif ile birlikte verecektir
3.2.3. İş hacmini gösteren Belgeler:
İstekli İhalenin yapıldığı yıldan önceki 2 yıla ait olmak üzere Teklif ettiği bedelin en az 2 katı kadar toplam ortalama yıllık ciroya sahip olduğunu gösterir belgeleri SMM veya YMM onaylı olarak sunulacaktır.
3.2.4. Teklif sahibinin, ihale tarihi itibariyle SGK pirim borcu ve vergi borcu bulunmaması, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmemiş olduğunu belgeleyen belgeler sunulacaktır.
3.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin belge ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.3.1. Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi bulunması, Özel Güvenlik ve Koruma hizmeti sektöründe en az 5 yıl faaliyet göstermesi ve ortalama 500 personel çalıştırıyor olması şartı aranacaktır.
3.3.2. İsteklinin kendisine ait Alarm İzleme Merkezinin bulunması şartı aranacaktır.
3.3.3. İş deneyim Belgeleri:
Kamu Kurumları tarafından hazırlanan İş Deneyim Belgeleri, İş deneyim belgesi olmayan ve Özel Sektörde iş yapmış olan İstekliler İş Deneyim Belgesi yerine, onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında İş Deneyim Referans Belgesi.
Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan tek sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, yapılan işin toplam tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.
İş deneyim belgesinin tutarı, Teklif Sahibinin son 5(beş) yıl içerisinde tek sözleşmeye bağlı olarak bitirdiği işe ilişkin olarak, teklif ettiği işe ait bir yıllık toplam bedelinin % 90’ından az olmayacaktır.
Alarm izleme hizmetlerine ilişkin kurulan cihaz teçhizat ve araç gereçlerle ilgili bakım hizmetini de verebilecek, Köşk tipi Trafo Alarm kurulum işlerinde, Direk tipi trafo Alarm kurulum işlerinde Kamu Kurumları tarafından hazırlanan iş deneyim veya onaylı Sözleşme ve Kabul Tutanağı ile sözleşme kapsamında kesilen faturaların SMM veya YMM onaylı suretlerini ya da İş Deneyim Belgesi Formatında iş deneyim referans belgesi olması gereklidir.
Bu ihalede benzer iş olarak, Özel Güvenlik ve Koruma hizmeti kabul edilir.
3.3.4 Araç ve Teçhizata ilişkin yeterlilik kriteri,
Teklif verilen işe ilişkin Araç Taahhütnamesi verilecektir.
3.3.5 Personel taahhütnamesi
Teklif verilen işe ilişkin Personel Taahhütnamesi verilecektir.
4 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
5- İhalemize katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler talep halinde adresinize, Kayıtlı Elektronik Posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı NO:40 Merkez SİVAS adresindeki Satın alma Müdürlüğünde elden teslim edilecektir.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CK Enerji Yatırım A.Ş. Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 168 Çağlayan-İSTANBUL 2.kat Ticari kurul Toplantı salonu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7- İstekliler tekliflerini, hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların, miktarı ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.
İhalede yeterlilik alan İsteklilerin hazır bulunan yetkilileri ile açık eksiltme yapılacak olup, İhale toplam bedel üzerinden değerlendirilerek, İhaleyi alan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif verilemez.
9- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ