Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Sivas’ta Yazlık ve kışlık güvenlik kıyafetleri alım ihalesi

Sivas’ta Yazlık ve kışlık güvenlik kıyafetleri alım ihalesi

KARAYOLLARI 16 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİNİN YAZLIK VE KIŞLIK GÜVENLİK KIYAFETLERİ MAL ALIMI İŞİBÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Koruma Ve Güvenlik Personelinin Yazlık Ve Kışlık Güvenlik Kıyafetleri Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2018/573636
1-İdarenin
a) Adresi:KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI No:39 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası:3462278200 – 3462270293
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:1 Güvenlik Şefi, 105 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 106 Güvenlik Personeli için Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlarda 15 kalem yazlık ve kışlık güvenlik kıyafeti alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü Ambarları
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içinde teknik şartnamedeki düzenlemelere göre teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS
b) Tarihi ve saati:26.11.2018 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli ihalede verdiği Numunelerin Teknik Şartnameye uygun olduğunu Türk Standartları Enstitüsü, KOSGEB, TÜBİTAK, Kamu Üniversiteleri Labaratuvarlarından herhangi birine onaylatarak alacakları belgeyi ihale evrakları arasında verecektir. İstekliler teklif ettiği malzemeler için teknik şartnameye uygun birer adet Labaratuvar tarafından teknik şartnameye uygunluğu onaylanmış numune vermek zorundadır. Numune vermeyen ve sunulan numunelerin teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığının ve Kurumumuzun Onaylı Kataloğu ile renk ve model farkının tespit edilmesi halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 190 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü – İhaleler Başmühendisliği Kümbet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 – SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü -İhaleler Başmühendisliği/ Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.