Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğüne özel güvenlik hizmet alımı

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğüne özel güvenlik hizmet alımı

Temsan Diyarbakır İşletme Müdürlüğüne 22 Kişi ile 12 Ay Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı gerçekleştirilecek.

Türkiye Elektro Mekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (Temsan) Diyarbakır İşletme Müdürlüğüne 22 Kişi ile 12 Ay Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesi ile ilgili ayrıntılar özel güvenlik haberimizin devamında…

İhale Kayıt Numarası:2020/631886

1-İdarenin

a) Adresi:DÖKMETAS MAHALLESI ELAZIG BULVARI 429/ 21120 Dökmetaş YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası:4123390454 – 4123390450
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:22 Kişi ile 12 Ay Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:TEMSAN A.Ş. Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Dökmetaş Mahallesi Elazığ Bulvarı No : 429 Yenişehir/DİYARBAKIR
c) Süresi:İşe başlama tarihi 20.01.2021, işin bitiş tarihi 19.01.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:TEMSAN A.Ş. Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Dökmetaş Mahallesi Elazığ Bulvarı No : 429 Yenişehir/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati:18.12.2020 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklinin,  5188 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe uygun olarak alınmış ‘‘Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’’nin aslı veya noter tasdikli suretini teklif ekinde vermesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1 Adet Hizmet Aracı  Kamyonet  (Sürücüsüz), Aracın Teknik Özellikleri, 2019 ve üzeri model en fazla 25.000 km’de,1300 – 1600cc  ve üzeri motor hacimli,Manuel şanzımanlı,Dizel yakıtlı,EBD (Elektronik fren gücü dağılımı) ile desteklenmiş,ABS (Kilitlemeyi önleyici fren sistemi),Fren destek sistemi,ESP (Araç denge kontrol sistemi),Sürücü ve yolcu hava yastıkları,Ön ve arka hava yastıkları,Klimalı,4+1 yolcu kapasiteli
Araç 24 saat  Güvenlik Amirliğimiz denetiminde, İşletme Müdürlüğümüz veya yüklenicinin ehliyetli personelince  devriye görevi ve saha içi vardiya değişimlerinde kullanılacak olup; 7 gün 24 saat ana nizamiyede aktif bulunacaktır.Yakıt Müdürlüğümüze aittir.Araç kaskolu olacak ve  aracın her türlü bakım-onarım, yedek parça, lastik (kar lastiği), zincir, takoz, çekme halatı, yangın söndürücü, sağlık seti ile kanuni yükümlülük gider ve sorumlulukları yükleniciye ait olacaktır. Araç firmanın kendi malı olacaktır. Kaza ve arıza halinde en geç 8 saat içerisinde aynı özellikte araç temin edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, kamuda veya özel sektörde tek bir sözleşmeye bağlı yapılan Silahlı özel güvenlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hizmet Aracı (Kamyonet) nın fiyatı KDV hariç, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’ sini aşmayacaktır

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEMSAN A.Ş. Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Dökmetaş Mahallesi Elazığ Bulvarı No : 429 Yenişehir/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ