Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü güvenlik personeli kıyafet Alım İhalesi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü güvenlik personeli kıyafet Alım İhalesi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü güvenlik personeli kıyafeti alacaktır, ihale ilanı aşağıdadır.

GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/675361
1-İdarenin
a) Adresi : YAYLA MAHALLESI ÖMERKARAHASAN SOKAK NO:6 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722534607 – 3722533826
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalem Güvenlik Personeli Kıyafet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü (Yayla Mahallesi Ömer Karahasan Sok. No:6 Merkez / ZONGULDAK) 2-Alaplı Devlet Hastanesi (Yeni siteler Mah.Hastane Sok No:13 Alaplı / ZONGULDAK) 3-Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mah.Huzur Sok. No:10 Merkez/ZONGULDAK) 4-Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak No:145 Rüzgarlımeşe /ZONGULDAK) 5-Zonguldak Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi ( Mithatpaşa Mah. Sağlık Sok: No:35 Merkez/ZONGULDAK) 6- Çaycuma Devlet Hastanesi (Çay Mahallesi, Topbaşı Mevki Çaycuma /ZONGULDAK) 7-Devrek Devlet Hastanesi (Ankara Asfaltı Üzeri İsmetpaşa Mah. No:84 Devrek/ZONGULDAK) 8- Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi (Yeni Mahalle İstasyon Caddesi No:60 Polis Karakolu Karşısı Gökçebey- ZONGULDAK) 9- Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi (Ömerli Mah. Kaynarca Cad. No:309 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK) 10- Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:64 Merkez / ZONGULDAK) 11- Kdz. Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. No:72 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK)
c) Teslim tarihi : İhale konusu mal / malzemeler, işe başlama tarihinden itibaren, 10. maddede belirtilen idarelerin faksla veya posta ile yapılan siparişine müteakip teknik şartnamede belirtilen kışlık malzemeler 30 gün içinde, yazlık olanlar ise mart ayı itibariyle çekilen siparişe istinaden 30 gün içinde sipariş veren idareye teslimat yapılacaktır. Malın ilgili depolara teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır. Yükleniciler İdareler tarafından faks veya posta ile yapılan sipariş dahilinde mal tesliminde bulunacaklardır. Sözleşme bitiş tarihi 31/12/2019 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü (Yayla Mahallesi Ömer Karahasan Sokak No:6 Merkez / ZONGULDAK)
b) Tarihi ve saati : 16.01.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklifleriyle beraber bütün malların/malzemelerin orjinal ambalajında en az 1 (bir)’er adet numunesini verecektir. Numunelerde Teknik Şartnamenin 8.1 maddesinde belirtilen kurum logosu ve Takım Elbise (Güvenlik Amiri/Vardiya Şefi) de özel güvenlik logosu .olmayabilir. Verilecek numunelerin üzerine firmaların unvanı ve teklif sıra no’sunu belirten barkotlu veya etiketli olacaktır.Sözleşme imzalanmasına müteakip, sözleşme imzalayan firma hariç verilen numuneler geri alabilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi (Yayla Mah. Ömer Karahasan Sok. No: 6 67100 Merkez / ZONGULDAK ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü (Yayla Mahallesi Ömer Karahasan Sokak No:6 Merkez / ZONGULDAK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ