Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

680 sayılı KHK’nın 66.maddesinin incelenmesi

Editor

Yazarın şu ana kadar yazılmış 25 makalesi bulunuyor.

680 sayılı kanun hükmünde kararname ile 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda yapılan değişiklikleri inceleyelim.

5188 sayılı kanun madde-5

Özel güvenlik şirketleri

blank

blank

Madde 5- Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.

Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. (Ek cümle: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.

Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

(Değişik beşinci fıkra: 29/3/2011-6215/1 md.) Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.

(Ek fıkra: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.

(Ek fıkra: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 66 maddesi marifetiyle 5.madde de yapılan değişiklik.

MADDE 66- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 5 inci maddesinin başlığı Faaliyet izni şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Kurucu” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, temsilci” ibareleri eklenmiştir.

“Kurucu, yönetici, eğitici ile şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilcilerde de 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (d), ve (h) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca lisans mezunu olmaları ve 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Güvenlik sorumlularında 10 uncu maddede belirtilen şartlara ilave olarak en az önlisans mezunu olma şartı aranır.”

İNCELEME:

“Özel Güvenlik Şirketleri” olan 5.maddenin başlığı “Faaliyet İzni” olarak değiştirilmiştir.

Bu değişikliğin anlamı nedir?

Bilindiği üzere Şirket kuruluşu ile ilgili uyulacak mevzuat Türk Ticaret Kanunudur. Yani bir şirket kuracaksanız bu kanun ve onun uygulanması ile ilgili çıkarılan yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlara göre hareket etmeniz gerekir. Bu yüzden kanun koyucu, anlam karmaşasına yol açmamak ve ticari işlemleri 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerinin uygulanmasına dair kanundan ötelemek için bu başlığı “Faaliyet izni” olarak değiştirmiştir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş bir şirket, özel güvenlik sektöründe faaliyet gösterecekse bu kanunda belirtilen ve artık başlığı “Faaliyet İzni” olan 5.maddeye göre işlemlerini gerçekleştirecektir.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Önce ki 5.madde de kurucu ve yöneticiler ile ilgili şartlar mevcutken yeni düzenleme ile bunlara “eğitici” ile şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği “temsilci” de eklenmiştir.

Kurucu, Yönetici, Eğitici ve Temsilci için aranan şartlar yeniden düzenlenmiştir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Kanunun 10. Maddesi birinci fıkrasının a),d), ve Khk’nın 69.maddesi ile 10.maddeye eklenen (h-Güvenlik soruşturması olumlu olmak.) şartları istenmiştir.

Yöneticilerin 4 yıllık yüksekokul mezunu olmaları şartı değiştirilerek lisans mezunu olmaları şeklinde düzenlenmiştir.

Yöneticiler için özel güvenlik temel eğitiminin başarıyla bitirmiş olması şartı aynen korunmuştur.

Üçüncü fıkranın altına eklenen yeni fıkra ile Yöneticilere sadece bir faaliyet izin belgesinde Yönetici ünvanı alabilme kısıtlaması getirilmiştir.

15 kişiden fazla özel güvenlik görevlisinin çalıştığı birim yada şubelerde “Güvenlik Sorumlusu” belirleme şartı konurken bu sorumlunun 10.maddede belirtilen esaslara uygun olması dışında en az önlisans mezunu (2 yıllık yükseköğretim) seviyesinde olması öngörülmüştür.

Güvenlik sorumlusu mekanizmasının oluşturulması ve en az ön lisans mezunu olması, özel güvenlik sektöründe ki eğitim seviyesini artırma ile Üniversitelerin Koruma ve Güvenlik ön lisans bölümlerinden mezun olan özel güvenlik personelini değerlendirme açısından  faydalı olabilir.

5.madde de son olarak şartların kaybedilmesi nedeniyle faaliyet izni iptal edilme durumunu açıklayan dördüncü fıkraya mevcut bulunan kurucu ve yöneticinin yanına temsilci de eklenmiştir.

Yapılan değişiklikle dördüncü fıkranın son hali aşağıda ki gibi olmuştur.

Kurucu, temsilci ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu, temsilci ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.

Diğer maddeleri incelemeye devam edeceğiz…

ozelguvenlik.net

Editör
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ