Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Belediye Ve İl Özel İdarelere Ait Şirketlerden İstenecek F.İ.B. Örnekleri

Belediye Ve İl Özel İdarelere Ait Şirketlerden İstenecek F.İ.B. Örnekleri
blank blank

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Güvenlik Daire Başkanlığına

TARİH

Sayı :
Konu :

………………….adresinde faaliyet gösteren …………………………………………….unvanlı şirketimize 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda şirket faaliyet izin belgesi düzenlenmesi amacıyla ekte düzenlenen evraklar gönderilmiştir. Şirketimiz adına faaliyet izin belgesinin düzenlenmesi hususunda;
Gereğini Arz/rica ederim.

Kaşe
İMZA
(Yönetici veya Şirket Hissedarı)

İRTİBAT BİLGİLERİ
EK:

1. Bağlı bulunulan belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü, il özel idareleri için il valisinin
uygun görüşü,
2. Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinden bir örnek,
3. Hisse sahipleri, varsa tüzel kişi ortak temsilcileri ve yöneticilerin imza sirküleri/beyannameleri,
4. Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
5. Yöneticilerin dört yıllık yüksekokul ve/veya lise mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen
belge,
6. Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası veya geçici şirket faaliyet izin belgesi başvuru tarihinden
itibaren düzenlenecek ilk özel güvenlik temel eğitim sınavına girecek şekilde temel eğitim almak için müracaat ettiklerine
dair ilgili eğitim kurumundan almış oldukları yazı,
7. Hisse sahipleri, varsa tüzel kişi ortak temsilcileri ve yöneticilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
formları,
8. Hisse sahipleri, varsa tüzel kişi ortak temsilcileri ve yöneticilerin adli sicil belgeleri,
9. Valilikten onaylı istihdam edilecek olan özel güvenlik görevlisi listesi. (Excel formatında CD ortamında ayrıca
sunulacaktır.)
10. Şirketin Vergi Dairesi ve Nosu ile sabit IP Adresi.
11. Bağlı bulunduğu Belediye/il özel idaresi Vergi Dairesi ve Nosu ile sabit IP adresi.
EK- (b)
BAĞLI BULUNULAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İÇİN BELEDİYE BAŞKANININ UYGUN GÖRÜŞÜ, İL ÖZEL İDARELERİ İÇİN İL
VALİSİNİN UYGUN GÖRÜŞÜ,
“Belediyemize/il özel idaremize ait ……………. Şirketinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda şirket faaliyet izin belgesi alması uygun görülmüştür” ifadesini içeren kişinin imzasının olduğu olur ya da belge.
NOT: ISLAK İMZALI OLACAK
EK- (c )
HİSSE SAHİPLERİ, VARSA TÜZEL KİŞİ ORTAK TEMSİLCİLERİ VE YÖNETİCİLERİN İMZA SİRKÜLERİ/BEYANNAMELERİ,
YÖNETİCİ :
5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda şirket yönetim kurulunca atanacak ticaret sicil gazetesinde belirlenmesine gerek duyulmayan kişidir.
Şirkette çalışan şartları taşıması halinde şirket merkez adresinde sürekli bulunması şartı ile özel güvenlik görevlisi aynı zamanda yönetici olarak atanabilir.
Yöneticinin özel güvenlik görevlisi olması şart değildir. Şartları uyan ve şirketçe uygun görülen herkes atanabilir.
Bu yöneticilerde 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Sadece tahsis sayısı 10’u geçmeyen şirketlerde lisans şartı
aranmamaktadır.
Atanacak yöneticinin temel eğitim alma şartı vardır. Atanacak yönetici temel eğitim almadı ise başvuru esnasında eğitim kurumuna temel eğitim almak için başvuruda bulunduğunu belgeleyen belge ile müracaatı kabul edilecektir. Ancak temel eğitim sınavlarında başarısız olması durumunda yöneticinin değiştirilmesi zorunludur.
HİSSE SAHİPLERİ:
Ticaret sicil gazetesinde hisselerin sahibi olarak gözüken gerçek kişi veya tüzel kişilerdir. Şirket ortakları tüzel kişi olması durumunda her tüzel kişilik yönetim kurulu kararı ile herhangi birini temsilci atamak zorundadır. (yönetim kurulu kararı ile şirkete temsilci atandığına gösterir yönetim kurulu kararı) Tüzel kişiliklerin atayacakları kişiler hakkında da güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Olumsuz
olanlar değiştirilecektir.

Yöneticiler ve hissedarlar ve/veya temsilciler hakkında

MZA SİRKÜLERİ/BEYANNAMELERİ.
ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ OLACAKTIR.
EK- (E)
ŞİRKETİ TEMSİL EDECEK YÖNETİCİLER İÇİN YETKİ BELGESİ,
Şirketin genel kurul/yönetim kurulu tarafından;
LTD. Şirketlerde Genel Kurul
A.Ş.’lerde Yönetim Kurulu Kararı.
“5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda 0000000000 T.C. Kimlik Numaralı Çetin ÇETİN şirketimizde yönetici olarak görev yapmasına karar verilmiştir.” ibaresi bulunan genel kurul/yönetim kurulu kararı, NOT: KARAR DEFTERİ VE DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA VERİLECEK BİR SURET NOTER ONAYLI OLACAKTIR.
EK- (F)
YÖNETİCİLERİN DÖRT YILLIK YÜKSEKOKUL VE/VEYA LİSE MEZUNU OLDUĞUNU BELGELEYEN DİPLOMA VEYA DİPLOMA
YERİNE GEÇEN BELGE

Başvuru sırasında aslı getirilecek veya noter onaylı olacaktır.
EK- (G)
YÖNETİCİLERİN ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI VEYA GEÇİCİ ŞİRKET FAALİYET İZİN BELGESİ BAŞVURU
TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK İLK ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAVINA GİRECEK ŞEKİLDE TEMEL EĞİTİM
ALMAK İÇİN MÜRACAAT ETTİKLERİNE DAİR İLGİLİ EĞİTİM KURUMUNDAN ALMIŞ OLDUKLARI YAZI.
Yöneticilerde özel güvenlik temel eğitimi alma şartı aranmaktadır. Bu nedenle yöneticilerin temel eğitim sertifikası veya temel eğitim süresi doldu ise yenileme eğitimi sonrasında alınan yenileme eğitim sertifikası.
SERTİFİKA BULUNMAMASI HALİNDE;
Geçici şirket faaliyet izin belgesi başvuru tarihinden itibaren düzenlenecek ilk özel güvenlik temel eğitim sınavına girecek şekilde temel
eğitim almak için müracaat ettiklerine dair ilgili eğitim kurumundan almış oldukları yazı.
EK- (h)
HİSSE SAHİPLERİ, VARSA TÜZEL KİŞİ ORTAK TEMSİLCİLERİ VE YÖNETİCİLERİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV
ARAŞTIRMASI FORMLARI,
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu; Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş, ıslak imzalı (soruşturması yapılan kişi tarafından imzalı), fotoğraflı ve onaylı olacak. Onay muhtar veya şirket yetkilisi tarafından yapılabilir.
Form internet ortamında “arama motorlarından” “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” aranarak emin edilebilir.
EK- (i)
HİSSE SAHİPLERİ, VARSA TÜZEL KİŞİ ORTAK TEMSİLCİLERİ VE YÖNETİCİLERİN ADLİ SİCİL BELGELERİ
Hisse sahipleri, varsa tüzel kişi ortak temsilcileri ve yöneticilerin adli sicil belgeleri getirilecektir. Kişilerin arşiv kaydı var ise ilgili mahkeme evrakının ilgili mahkemeden onaylı bir suretinin başvuru sırasında getirilmesi işlemleri hızlandıracaktır.
EK-(J)
VALİLİKTEN ONAYLI İSTİHDAM EDİLECEK OLAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ LİSTESİ. (EXCEL FORMATINDA CD ORTAMINDA AYRICA SUNULACAKTIR.)
İstihdam edilecek özel güvenlik görevlisi bilgilerini gösterir onaylı liste.
(İl emniyet müdürlüğü özel güvenlik şubelerce onaylı)


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ