Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

İzmir-Güvenlik ve koruma hizmeti alınacaktır

İzmir-Güvenlik ve koruma hizmeti alınacaktır
TEİAŞ 3BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 32 (OTUZİKİ) MERKEZİN 147 SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ VASITASIYLA KORUMA VE GÜVENLİĞİNİN 12 (ON İKİ) AY SÜRE İLE SAĞLANMASI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR

blank

blank

TEİAŞ 3Bölge Müdürlüğüne Bağlı 32 (otuziki) Merkezin 147 Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi vasıtasıyla Koruma ve Güvenliğinin 12 (on iki) Ay Süre İle Sağlanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/18300

1-İdarenin

a) Adresi : ÜNIVERSITE CADDESI 57 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324771300 – 2324771315
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğüne Bağlı 32 (otuziki) Merkezin 147 Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi vasıtasıyla Koruma ve Güvenliğinin 12 (on iki) Ay Süre İle Sağlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğüne bağlı Seyit Ahmet Mahallesi 192 Sokak No:317 Akhisar/MANİSA adresindeki Akhisar, Alaçatı Mahallesi 15062 Sokak No:12 Çeşme/İZMİR adresindeki Alaçatı, Ilıca Mahallesi küme evleri Ulupınar No.21 Alaşehir/MANİSA adresindeki Alaşehir, Piyadeler Mahallesi M.Turgut Ekinci Caddesi Kapı No: 101 Alaşehir/MANİSA adresindeki Alaşehir Havza, 15.Cadde No:3/4 Horozgediği Aliağa/İZMİR adresindeki Alçuk, Sanayi Caddesi No:34 Horozgediği Aliağa/İZMİR adresindeki Almak, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi içi Adnan Saka Bulvarı No.3 Aliağa/İZMİR adresindeki Alosbi, Aslanlar Köyü Köyiçi mevkii Bayındır asfaltı Caddesi No.46 Torbalı/İzmir adresindeki Aslanlar, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Turgutlu yolu Bağyurdu-Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Bağyurdu, Kurtuluş Mahallesi Göçbeyli Yol Kavşağı 26 Sokak No:A Bergama/İZMİR adresindeki Bergama, Adatepe Mahallesi Yahya Kemalbeyatlı Caddesi No:12 Buca/İZMİR adresindeki Buca, Derbent Mahallesi Orhangazi Caddesi Turgutlu/MANİSA adresindeki Derbent, Çandarlı Mahallesi 1109 Sokak No:8 Dikili/İZMİR ADRESİNDEKİ Dikili, Zafer Mahallesi 800 Sokak Ege Serbest Bölge arkası Evka 7 Gaziemir/İZMİR adresindeki Gaziemir GIS, Kayapınar Mahallesi Nato Caddesi No:100 Gölmarmara/MANİSA adresindeki Gölmarmara, Bozköy Köyü Sanayi Caddesi No:26/6 Aliağa/İZMİR adresindeki Habaş, İşçiler Caddesi No:77 Yenişehir/İZMİR adresindeki Hilal, Karareis Yolu üzeri İltur sitesi çıkışı 1.km Gerence Mevkii Balıklıova-Urla /İZMİR adresindeki Karaburun, Ankara Yolu 25 inci km Pınar Et Yanı Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Kemalpaşa, 4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 85 Sokak No:25 Kula/MANİSA adresindeki Kula, Barbaros Mahallesi 4401 sokak No:1 Yunusemre/MANİSA adresindeki Manisa, Türkmen Mahallesi Tonbaklı Mevkii Küme Evleri No:42 Ödemiş/İZMİR adresindeki Ödemiş, Pancar OSB Kazım Karabekir Mahallesi Bekir Saydam Caddesi Pancar-Torbalı/İZMİR adresindeki Pancar, Gaziler Mahallesi Garaj Caddesi No:126 Akhisar yolu üzeri 4.Km Salihli/MANİSA adresindeki Salihli, Yılmaz Mahallesi Akgün sokak No.32 Saruhanlı/MANİSA adresindeki Saruhanlı, Keler Köyü Eşen Mevkii No:42 Menderes/İZMİR adresindeki Tahtalı, Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:4/B Tire/İZMİR adresindeki Tire, 30 Ağustos Mahallesi 9.Cadde No:104 Egekent-Menemen/İZMİR adresindeki Ulucak, Cami Atik Mahallesi Dörtyol Sokak No.43 Urla/İZMİR adresindeki Urla, Bademler Yolu Üzeri 3.km Urla/İZMİR adresindeki Urla-2, Eski İzmir Yolu Karaköy Mevkii Çeşme/İZMİR adresindeki Çeşme Trafo Merkezi ve Egemenlik Mahallesi Üniversite Caddesi No.57 Bornova/İZMİR adresindeki Kampüs Alanında yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova – İZMİR. Adresindeki 5 nolu Ofis Binasında bulunan Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.02.2018 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler ihale konusu Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerliliğini kaybetmemiş 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 5 nci maddesi ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 ncu maddesi gereği öngörülen T.C. İçişleri Bakanlığınca verilmiş Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır.
h.1) İstekliler ihale konusu Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerliliğini kaybetmemiş 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenen Alarm Merkezi Kurma ve İzleme izin Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ile ilgili 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Yurt içi veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan Koruma ve Güvenlik Hizmeti alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünün VAKIFBANK 2.SANAYİ ŞUBESİ TR 41 000 15 00 158 00 72 92 29 34 31 hesabına şartname bedeli yatırılarak temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 69 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK 2.SANAYİ ŞUBESİ TR 41 000 15 00 158 00 72 92 29 34 31yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova / İZMİR adresindeki 1 nolu Ofis Binasında bulunan Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ