Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Özel güvenlik kıyafeti ve teçhizatı satın alınacaktır

Özel güvenlik kıyafeti ve teçhizatı satın alınacaktır

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET VE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE 4 KISIM KIYAFET VE TEÇHİZAT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2018/544957
1-İdarenin
a) Adresi:Hüsnü Karakaş Mah. Hastane Cad. No: 124 (Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi) 07070 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası:2422284848 – 2422374937
c) Elektronik Posta Adresi:antalyakhbsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:4 KISIM ÖZEL GÜVENLİK KIYAFETİ VE TEÇHİZATI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Müdürlüğe bağlı sağlık tesisleri ve bu tesislere bağlı ek hizmet binaları
c) Teslim tarihi:Bağlı Sağlık tesisleri beden ölçülerini yüklenici firmaya teslim ettikten sonra teknik şartnamedeki hususlara uygun olarak; mal alımları muayene ve kabul yönetmeliği esasları dahilinde sözleşme süresi boyunca malın tamamını bir defada ya da bir kısmını peyderpey talep edebilir. Her iki durumda da Teslimat siparişe müteakip 60 gün içerisinde yapılacaktır. idare, ihtiyaç ve stok durumuna göre tesisler arasında malzeme aktarımı yapabilir. Bu durum yükleniciye bildirildikten sonra teslimat bu doğrultuda yapılacaktır. Teslimat, idarenin acil kullanması gereken malzeme ihtiyaçları haricinde mesai günlerinde saat 08.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Hüsnü Karakaş Mah. Güneş Cad. No: 124 – Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi Ek Bina 07320 – KEPEZ / ANTALYA Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati:28.11.2018 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
El telsizlerine Teklif veren firmalar teklif ettikleri ürünün;
Üretici veya distribütörden alınmış yetki belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
Ürünün Tier II cihazları ETSI protokolü olacak ve en az 1 (bir) başka markaya uyumlu olduğunu gösteren belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.
Sistemin CE Uygunluk Beyanının kopyası teklif dosyasında sunulacaktır.
Servis hizmet kalitesini belgeleyen ve teklif ettiği markaya hizmet verebileceğini gösteren(belgede teklif edilen marka yazacaktır) TSE13100 hizmet yeterlilik belgesi olacak ve teklifle birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası Konyaaltı Şubesi TR 63 0001 0019 2732 7510 4450 59 IBAN no’lu hesabına yatırıldıktan sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi veya ekap.kik.gov.tr/EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hüsnü Karakaş Mah. Güneş Cad. No: 124 – Kepez Devlet Hastanesi Yerleşkesi Ek Bina 07320 – KEPEZ / ANTALYA Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.