Elazığ’da 6 Kişilik Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi

Elazığ’da 6 Kişilik Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi

Elazığ’da 6 Kişilik Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi ilan edildi. İlan detayı haberimizin devamında…

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İller Bankası AŞ Elazığ Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerine 3 Yıl (36 ay) Süreli 6 Adet Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/574951

1-İdarenin

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. 160. SOKAK NO:48 23200 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242188871 – 4242181793
c) Elektronik Posta Adresi : ilbank.elazig@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerine 3 Yıl (36 ay) Süreli 6 adet Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü – Cumhuriyet Mah. 160. Sok. No:48 ELAZIĞ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 28.02.2019, işin bitiş tarihi 27.02.2022

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü – Cumhuriyet Mah. 160. Sok. No:48 ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 19.12.2018 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İçişleri Bakanlığından temin edilen “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” İstekli 5188 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmiş Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin aslının idare tarafından onaylı suretinin veya Noter tasdikli suretininin verilmesi zorunludur
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi Kurum, Özel sektör, Hastane, Okul, Yurt Binası ve benzeri yerlerden her hangi birinde 5188 sayılı ‘’Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’’ hükümleri doğrultusunda Silahlı Personel ile yürütülen Özel Güvenlik Hizmet İşi İş Deneyim Belgesi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü – Cumhuriyet Mah. 160. Sok. No:48 ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi – Cumhuriyet Mah. 160. Sok. No:48 ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.