Gaziantep Güvenlik kıyafeti satın alınacaktır

Gaziantep Güvenlik kıyafeti satın alınacaktır

İHALE İLANI
GÜVENLİK KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
2 Kısım Toplu Güvenlik Kıyafeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/440896
1-İdarenin
a) Adresi : Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 27060 Şehitkamil/Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası : 0342-220 96 14 – 0342-220 96 22
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantep.idarimali@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı için, 2 Kısım Toplu Güvenlik Kıyafeti alımı; (1.Kısım Tekstil Malzemeleri Toplam 13 Kalem 2.Kısım Bay-Bayan Ayakkabı Toplam 4 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Şehitkâmil Devlet Hastanesi, Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Nizip ADSM, Şehitkâmil ADSM, Şahinbey ADSM, Araban İlçe Devlet Hastanesi, Nizip İlçe Devlet Hastanesi, Nurdağı İlçe Devlet Hastanesi, Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi, İslahiye İlçe Devlet Hastanesi Depolarına birleştirilmiş ihtiyaç listesindeki miktarlar kadar teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhalemiz toplu alım kapsamında bir ihale olup, İdari Şartnamenin 2.1.Maddesinin (ç) Bendine belirtilen, Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin ilgili birimlerine sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 45 (Kırk Beş) takvim günü içerisinde, mallar bir defada tamamı teslim edilecektir. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A Blok 1.Kat İhale Salonu (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil/Gaziantep – (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği)
b) Tarihi ve saati : 09.10.2018 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen “Yerli Malı Belgesini” teklif dosyasında sunacaklardır. Belgeyi sunmayan istekliler yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. İsteklilerce kendilerine ait veya yetkili olduğu geçerlik süresi devam eden Yerli Malı Belgesinin, teklif ettiği kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğu belge üzerinde veya bir liste halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. Fotokopi olarak sunulan belge kabul edilmeyecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif ettiği tüm ürünler için birer adet numune getirecektir. Teslim edilecek numuneler ise plastik torba, elbise torbası veya kutu içerisinde getirilecek ve teklif ettikleri ürünün teklif sırası, firma ve ürün adı belirtilerek istekli tarafından düzenlenecek numune teslim tutanağı ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir.
b) Sözleşme imzalayan firmaların numuneleri, sözleşme süresinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yüklenici firmanın talebi halinde iade edilecektir. İhalede uhdesinde herhangi bir ürün kalmayan firmaların numuneleri ise sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içerisinde talep etmesi halinde iade edilecektir. Aksi halde istekli/yüklenici herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Mal Alımı İhale Biriminden (A Blok 4.Kat) alınabilir. (İhale Doküman Satış Bedelinin; Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Ziraat Bankası Akyol Şubesi IBAN: TR65 0001 0026 0839 4553 3751 36 numaralı hesabına yatırılarak alınabilir.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Mal Alımı İhale Birimi (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkâmil/Gaziantep – (İpek Yolu Üzeri Safir Otel Bitişiği) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.