ÖzelGüvenlik.Net

Ticaret Üniversitesi 44 Kişilik Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

Ticaret Üniversitesi 44 Kişilik Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi İle İlgili İlan Yayınladı.

 

Toplamda 44 kişilik Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti alımı ile ilgili İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünün ihale ilanının ayrıntıları haberimizin devamındadır.

 

ÖZEL KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Özel Koruma ve Güvenlik Hizmet alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/141119

1-İdarenin;
a) Adresi : Örnektepe Mah. İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 4440413
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@ticaret.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ticaret.edu.tr/tr/Duyuru/

2-İhale konusu malın;
a) Niteliği, türü ve miktarı : 44 (kırkdört) Kişilik Güvenlik Hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içerisinden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalama tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü

3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Örnektepe Mah. İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 19.11.2019 – 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, imza sirküleri veya vekaletname;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2.3. Teklife yetkili olan kişi veya kişilerce düzenlenen vekaletname, noter tasdikli olmak zorundadır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler İdari Şartnamede belirtilmiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler İdari Şartnamede belirtilmiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde veya https://ticaret.edu.tr/tr/Duyuru/ web adresinden temin edilebilir.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi İmrahor Caddesi No.88/2 Sütlüce/Beyoğlu/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda aylık bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Şekil ve şartları İdari Şartnamede belirtilen Kesin Teminat sözleşme esnasında alınacaktır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
12. Diğer hususlar: İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


https://youtu.be/CUZuKtJaG9w
BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.