Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Atış poligonu açabilmek için gerekli şartlar

Atış poligonu açabilmek için gerekli şartlar
blank blank

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Trap-Skeet Atış Alanı, Tabanca ve Tüfek Atış Poligonu ve Tamir Yeri  Açması hususunda yerine getirilmesi gerekli şartlar:

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/3/1991 No : 91/1779
Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/7/1953 No : 6136
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 1/6/1991 No : 20888
Yayımlandığı Düsturun Tertibi/Cildi : 5/30 Sayfa : 1448

10/5/2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9/5/2019 tarihli ve 1055 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.”

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

Madde 1 – (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.)
Bu Yönetmeliğin amacı, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, Kanun kapsamındaki silahlarla ilgili ruhsatların düzenlenmesini, yenilenmesini, gerektiğinde geri alınmasını veya iptalini, bağış, satış veya veraseten intikal yolu ile el değiştirmesini, ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tescilini, bıçak ve diğer aletler ile benzerlerinin yapım, kullanım ve naklini, armağan, hatıra ve antika silahların neler olduğunu, silah ve mermi edinilmesini, silahların yurdumuza daimi ya da geçici olarak ithal edilmesini, trap-skeet atış alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonu açılmasını ve bunların denetlenmesini, ateşli silahlar için tamir yeri açılmasını, yivli ve yivsiz av ve spor silahları ile aksamlarının ve bunlara ait mermilerinin yurda sokulması esaslarını, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsar.


ONUNCU BÖLÜM

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Trap-Skeet Atış Alanı, Tabanca ve Tüfek Atış Poligonu ve Tamir Yeri Açması

Ön izin
Madde 60 – Trap-skeet alanı ile tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak istedikleri poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile Bakanlıktan ön izin belgesi almak zorundadırlar.
Girişimci gerçek kişi ise, nüfus cüzdanının onaylı örneğini, tüzel kişi ise ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanlarının onaylı örneğini başvuru dilekçesine eklemesi gerekir.
Ön izin belgesi isteyenin durumunun genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden sonra, ilgiliye ön izin belgesi verilir.

Kuruluş izni için istenecek belgeler

Madde 61 – Trap-skeet atış alanı ve tabanca, tüfek atış poligonu kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar.
a) Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;
1) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Poligonun kurulacağı yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi,
2) (Değişik: 2/12/1999 – 99/13749 K.) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
3) Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkında genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,
4) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Poligonun elektrik, havalandırma, ısıtma, soğutma, iletişim ve yangın söndürme sistemlerinin can ve mal güvenliği açısından sakıncası olmadığına dair büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde il özel idareleri tarafından onaylanmış altyapı projeleri,
5) Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,
6) Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu,

b) Trap-skeet atış alanı veya tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;
1) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Söz konusu alan veya poligonun yerleşim yerleri dışında olduğunu gösterir çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,
2) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) 1/50 ölçekli ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi,
3) Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı,
4) 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,
5) Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki,
6) (Değişik: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Atış alanı veya poligonun Uluslararası Atış Birliğinin atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,
7) Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını gösterir belge,
8) (Mülga: 17/7/2017 – 2017/10643 K.)
9) İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,
10) İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu,

Kuruluş izin belgesinin verilmesi
Madde 62 – Verilen ön izne göre kurulan, trap-skeet atış alanları ile tabanca, tüfek atış poligonları için, 61 inci maddede belirtilen tesisin plan ve projesinin ve işletme özelliğine uygunluğunun il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla, Bakanlıkça kuruluş izni verilir.
Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir.
İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden izin belgesi alınması zorunludur.

İşletme izni
Madde 63 – Kuruluş izin belgesi alınan atış poligonuna işletme izni verilebilmesi için, aşağıda yazılı belgelerle il valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.
a) Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin il bayındırlık ve iskan müdürlüğü raporu,
b) Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni,
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,
d) Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
e) Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,
f) Atış poligonunun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi,
g) Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi.
h) (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Atış nezaretçisi görevlendirildiğine dair iş sözleşmesi.
ı) (Ek: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) Poligon çalışanlarından en az birine ait ilkyardımcı sertifikası.
Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Atış poligonunun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tesbit edildiğinde, Bakanlıkça (Ek-12) deki İşletme İzin Belgesi verilir.
(Değişik fıkra: 17/7/2017 – 2017/10643 K.) İşletme izin belgesi almak isteyen kişinin, mesul müdürün ve atış nezaretçisinin 16 ncı maddede belirtilen durumlardan birine girmemiş olması ve Bakanlıkça belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Verilen işletme izin belgeleri beş yıl için geçerlidir ve her beş yılda bir yenilenebilir.

Poligon güvenlik tedbirleri
Madde 64 – Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır.
a) Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta olması gereklidir. Kapalı atış alanı veya poligonları kurulması halinde ise bu uzaklık aranmaz.
b) Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak, teknolojinin gerektirdiği hallerde çok katlı da olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat atış poligonlarının gerektirdiği özellikte olmalıdır.
c) Bu gibi kuruluşlarda Uluslararası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde o poligon veya atış yeri için gösterilen asgari ölçüler aranır.
d) Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında, bina içerisinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.
e) Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiç bir kolon ve tavan kirişi bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde sekmeyi önleyecek şekilde önlemler alınır.
f) Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece eğimle gelecek şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir.
g) Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması zorunludur.

(Ek-12) – İŞLETME İZİN BELGESİ : Bakanlık tarafından verilen belgedir.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ